Kontroll på overvåkingsregimet

- innholdet kan være utdatert

Overvåkningen av ansatte har etter hvert blitt en naturlig del av arbeidshverdagen for store deler av våre medlemmer, med overvåkingsmetoder som blir stadig mer omfattende og inngripende i de ansattes frihet og autonomi. Som følge av manglede kunnskap eller liten vilje til etterlevelse av det gjeldene regelverk, opplever vi et omfattende misbruk av de innsamlede persondataene. Samtidig ser vi at persondata har blitt en valuta som omsattes i stor skala over hele verden. EL og IT Forbundet må arbeide for at tillitsvalgte gis avtalerett før virksomhetene kan benytte overvåkingsmetoder som innsamler og behandler personlige data på sine ansatte. Økende muligheter og metoder for innsamling og et stadig større bruksområde av persondata, har gjort det vanskelig for de ansatte å holde oversikten over hvilke data av dem som blir behandlet. De mange forskjellige mediene som brukes for innsamling har gitt arbeidsgiverne et informasjonsovertak som har flyttet maktforholdet betydelig i deres favør. Resultatet er ofte økt konfliktnivå, svekket tillit og mistrivsel. Kravene om dataminimering blir ofte ikke hensyntatt i de totale overvåkingssystemene som er innført i norske virksomheter. Når vi opplever arbeidstakere som blir overvåket på forhold som hvordan de samtaler med kunder, lengden av toalettbesøk og hvordan deres kjøremønster er, er det lite samsvar med hovedregelen om at innsamlet data skal begrense seg til det minimale som behøves for å oppnå formålet. Datatilsynets anbefalte stans av skjermovervåkingen i Telenor er et tydelig eksempel på dette. Arbeidsmiljølovens klare målsetting er at det faktisk skal være helsefremmende å gå på jobb. Strenge kontrolltiltak og lavt personvern for de ansatte er ikke helsefremmende og fører oss tilbake til et arbeidsliv som er direkte skadelig for den ansattes helse. Det er ikke et slikt arbeidsliv vi vil ha! Misbruk av innsamlede data er omfattende og særlig tilknyttet formålsutglidning, og i mange virksomheter mangler både formål og plan og protokoll på innsamling av persondata. Det er en svært varierende grad av innflytelse fra de tillitsvalgte i disse prosessene. Helt fra fullstendig ekskludering via skinninnflytelse til reel medvirkning. I de fleste bedrifter innføres denne overvåkningen uten at de ansatte eller tillitsvalgte er tilstrekkelig informert. Den nye personvernloven krever ikke at det skal gis samtykke fra arbeidstakerne ved innføring av overvåking i arbeidsforhold, noe som skyldes at ulikheten i partsforholdene ikke gir en reell frivillighet. Det er viktig at EL og IT Forbundet arbeider for å styrke de ansattes rettigheter ved innsamling av deres persondata. EL og IT Forbundet må derfor arbeide for:
  • At de tillitsvalgte skal gis avtalerett før virksomhetene kan innføre overvåkingsmetoder som samler inne og behandler persondata om sine ansatte
  • At de tillitsvalgte skal tas med i behandlingen før virksomhetene går til innkjøp av overvåkingssystemer
  • Et system for digital tillit i behandlingen før virksomhetene går til innkjøp av overvåkingssystemer
  • Arbeide for et system for digital tillit i alle bransjer og virksomheter innenfor EL og IT Forbundets medlemsområde
  • Åpenhet, gjennomsiktighet og medbestemmelse over hvordan personopplysninger innsamles, behandles og brukes
  • At implementeringen av GDPR skjer etter lovens hensikt hos arbeidsgiverne
  • At data om de ansatte blir «eid» av de ansatte og at det må innhentes tillatelse fra den enkelte ansatte før andre, en av de som MÅ ha denne dataen, kan få tilgang til det