Et rettferdig pensjonssystem!

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet skal arbeide for gode, trygge og forutsigbare pensjonsordninger for alle, med målsetting om en pensjon på 2/3-deler av sluttlønn. Det innebærer at vi vil arbeide for å endre de deler av pensjonsreformen som har negative konsekvenser for arbeidstakerne og omfatter både avkorting av pensjon for de som må gi seg ved 62 år, leveraldersjusteringen og indekseringen.

Folketrygdspensjonen

Et bredt politisk flertall vedtok i 2005 det som i ettertid er kalt pensjonsreformen. Reformen tok utgangspunkt i at dagens pensjonsordninger ikke ville være bærekraftige i fremtiden, og innførte prinsipper som «arbeidslinja», «levealdersjustering» og «indeksering». De samme prinsippene er innført også i tjenestepensjonsordningene. Staten sparer på lavere utgifter til pensjon og økte skatteinntekter ved at folk står lengre i arbeid. Pensjonsreformen virker etter hensikten. EL og IT Forbundet mener at reformen innebærer en omfordeling fra de med tyngre – til de med lettere yrker i tillegg til at den kan opprettholde en situasjon der kvinner kommer dårlig ut på grunn av dårligere opptjeningsmuligheter. Reformen har blitt etterfulgt av en lang rekke tilpasninger på tjenestepensjonene og tidligpensjonsordningene/AFP. Noen av tilpasningene er gjort for at tjenestepensjonsordningene skal tilpasses Folketrygdens ordninger, mens andre er gjort for å lappe på uheldige virkninger som en følge av selve reformen. EL og IT Forbundet mener at det er elementer i pensjonsreformen som gir for store utslag, og at enkelte grupper kommer for dårlig ut. Eksempelvis uføre. Endringer må til. Samtidig vil EL og IT Forbundet fortsatt arbeide for forbedringer i tjenestepensjonsordningene.

Levealdersjusteringen gir for store utslag

Levealdersjusteringen uttrykkes gjennom bruk av et delingstall som sier noe om forventet levealder for det enkelte årskull. Vi lever lenger og pensjonsbeholdningen skal deles på flere år. Denne effekten er så kraftig at senere årskull ikke vil kunne leve av sin pensjon ved dagens normale avgangsalder. Forventningen er derfor at man skal stå lengre i arbeid. Det forutsetter at man er frisk og kan fortsette å arbeide. Den som ikke kan det, og må gå av tidligere, betaler i realiteten selv regningen for det. Endringer i skattesystemet kan være en mulighet til å redusere pensjonstapet til denne gruppen. En annen mulighet er å øke verdien av tidligpensjonsordningene (slitertillegget), og på sikt flytte denne komponenten inn i Folketrygden. En tredje mulighet er å innføre en form for belønningskomponent for de som har lange yrkeskarrierer (som starter tidlig i arbeidslivet). En slik løsning vil også utjevne forskjellen i pensjonsinntekt mellom høyt- og lavtlønnsgrupper. EL og IT Forbundet opplever at arbeidslivet i seg selv skaper utfordringer for pensjonsreformen ved at våre tillitsvalgte og medlemmer ofte må kjempe for at arbeidstakere skal kunne stå i arbeid. Noen arbeidsgivere er altfor opptatt av å nedbemanne sine arbeidstakere på 60 +, og dette setter reformen i fare.

Indeksering er urettferdig

Indeksering er regulering av løpende pensjoner, og sørger for at pensjoner underreguleres sammenlignet med lønnsveksten. Det betyr at pensjoner under utbetaling hvert eneste år blir mindre verdt.

Tjenestepensjonene

EL og IT Forbundet vil arbeide for å etablere brede, kollektive ordninger slik at forvaltningen blir billigere, risikoen mindre og kjønnsnøytraliteten forsterkes. Alt for mange selskaper i Norge tilbyr kun obligatorisk tjenestepensjon (OTP) til sine ansatte (2 %). Denne loven må endres slik at minimumsordningen økes. I offentlig sektor sine tjenestepensjonsordninger ble det i 2018 vedtatt en omlegging som gjør disse ordningene (inklusive offentlig AFP) om til påslagsordninger etter mønster av folketrygden og privat sektor.  I offentlig sektor gis det tjenestepensjon fra første krone, første dag. Slik er det ikke i privat sektor.

AFP

Som en følge av tariffoppgjøret i 2018 er AFP-ordningen nå under omlegging. Det er forventet at dobbelt så mange skal få AFP som en følge av omleggingen. Partene er enige om at full opptjening i det nye systemet skal gi en AFP-pensjon på samme nivå som i dag. EL og IT Forbundet krever at full opptjeningstid i den nye AFP-ordningen ikke blir lengre enn 20 år i en tariffbundet bedrift. En lengre opptjeningstid vil vi ikke kunne anbefale som løsning for våre medlemmer. EL og IT Forbundet vil arbeide for å mobilisere hele fagbevegelsen bak et krav som forbedrer Folketrygdspensjonen og reduserer virkningene av levealdersjusteringen – mest for de som blir hardest rammet. EL og IT Forbundet krever at underreguleringen for løpende pensjonsutbetalinger opphører! EL og IT Forbundet krever at privat tjenestepensjon gis fra første krone, første dag, uavhengig av stillingsprosent. Vi krever at uføre ikke blir levealdersjustert og at de får pensjonsopptjening til 67 år. EL og IT Forbundet krever at 2 %-satsen i OTP heves!