For et trygt og seriøst arbeidsliv

Publisert: 25.10.19
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Norge har ett av verdens beste arbeidsliv. Det har ikke kommet av seg selv, men blant annet som følge av en sterk fagbevegelse og et solid lovverk. Dette settes i dag på en kritisk prøve av en politikk som svekker arbeidstakernes rettigheter og det organiserte arbeidslivet. EL og IT Forbundet krever faste ansettelser, kompetanseutvikling og medbestemmelse. Vi krever et sterkt fokus på likestilling og helse, miljø og sikkerhet. Lønnspolitikken må sikre arbeidstakerne en rettferdig andel av verdiskapingen i virksomhetene og bidra til utjevning av forskjeller.

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping har blitt en del av arbeidslivet og vokser til nye bransjer. Arbeidstakere fra andre land utnyttes, og årlig unndras flere titalls milliarder kroner i skatter og avgifter av useriøse aktører. Dette er uakseptabelt. Det må bekjempes, blant annet av Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og NAV, gjennom en kraftfull og koordinert innsats. Lovendringer og ressurser som gir etatene og fagbevegelsen bedre muligheter til å bekjempe den negative utviklingen, er helt nødvendig.

Faste ansettelser er viktig for å sikre kontinuerlig kompetanseheving og høy produktivitet i bedriftene, og for at arbeidstakerne skal leve trygge og gode liv og skaffe seg et sted å bo. EL og IT Forbundet registrerer at regjeringen i disse spørsmålene er lite villig til å sette inn nødvendige tiltak, noe som på sikt truer både trepartssamarbeidet og finansieringen av velferdsstaten. Fra 1.1.2019 trådte nye og strengere regler for innleie i kraft. Bemanningsbransjen omgår bevisst kravet om lønn mellom oppdrag og opprettholder løsarbeidersystemet, noe som viser behovet for et forbud mot bemanningsselskaper.

Hvert år inngår EL og IT Forbundet tariffavtale i en rekke nye bedrifter, og vi opplever sjelden å bli avvist. De aller fleste er positive til tariffavtaler fordi det sikrer lik konkurranse mellom bedriftene og gir fornøyde ansatte. Likevel ser vi en utvikling hvor det må kjempes hardere enn tidligere for å få opprettet tariffavtaler. Forbundet har i løpet av de siste fire årene streiket for tariffavtale i Kaba, Orona og Traftec. Når arbeidsgivere ikke er villig til å inngå tariffavtaler, og dermed fratar ansatte muligheten til å påvirke egen arbeidshverdag og lønnsutvikling, undergraves trepartssamarbeidet og den norske modellen. Tariffavtaler er, og skal være, normen i arbeidslivet. Uten landsomfattende tariffavtaler ville arbeidstakerne i Norge opplevd et ras i lønninger og arbeidsvilkår.

Kvaliteter som trygghet, likhet og selvstendige arbeidstakere med makt og innflytelse over egen arbeidshverdag, er under press. EL og IT Forbundet krever at:

  • Bemanningsselskaper forbys
  • Kollektiv søksmålsrett for tillitsvalgte gjeninnføres
  • Bedrifter som blir tatt for lovbrudd og sosial dumping straffes med større bøter, fengsel eller utestengelse av arbeidsmarkedet
  • Hovedavtalens regler om sympatistreik endres slik at det bli lettere å ta i bruk boikott og tidsavgrenset sympatistreik
  • Det stilles krav om lærlinger og tariffavtale i offentlige anbudskonkurranser
  • Personvernet og vernet mot elektronisk kontroll og overvåking i arbeidslivet styrkes
  • Fagforeningsfradraget økes

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.