Rettferdighet for palestinerne

- innholdet kan være utdatert

På tross av stadig nye FN-resolusjoner og opprop på tvers av landegrenser og politiske grupperinger, er situasjonen mellom Palestina og Israel like akutt.

Palestinernes liv er sterkt preget av over 50 år med okkupasjon og mer enn ti år med blokade. Befolkningen mangler strøm og rent vann, og økonomien er i ruiner. Israel fortsetter sin folkerettsstridige bosettingspolitikk. Staten Israel utvider stadig sitt areal ved å bygge på land som er internasjonalt anerkjent som palestinsk. Palestinere blir fortrengt fra sine hjem av israelere og de mister tilgang til sine landbruksområder. Enkelte bosettere trakasserer den palestinske befolkning og palestinerne opplever lite eller ingen beskyttelse fra de israelske forsvarsstyrkene.

Bosettingspolitikken forverrer ytterligere utsiktene til en fredelig og bærekraftig løsning for begge land og landområdene under palestinsk kontroll blir stadig mindre.

Israel gjorde i fjor en lovendring som klart slår fast den politikken som lenge har vært praksis, nemlig at Israel er en jødisk nasjonalstat. Arabisk som språk, har fått en degradert status sammenlignet med hebraisk og loven gir jøder eksklusiv selvråderett i landet. Selv om minoriteter fortsatt vil ha grunnleggende rettigheter i henhold til loven i Israel, skaper den nye loven frykt for ytterligere diskriminering av minoriteter som bor i Israel. EL og IT Forbundet reagerer på at Israel har valgt å manifestere apartheidpolitikken sin i lovs form.

Den norske regjeringen skriver i sin plattform at den vil «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel». Det er helt feil å styrke den sterkeste parten i konflikten gjennom utvidet økonomisk samarbeid. Når verdenssamfunnets press og FNs resolusjoner ikke stanser Israels overgrep mot Palestina, må det sterkere sanksjoner til. EL og IT Forbundet mener at en internasjonal økonomisk, akademisk og kulturell boikott vil være det mest effektive grepet, og vil jobbe for at flere tilslutter seg dette.  LO-kongressen har også vedtatt en slik boikott, og EL og IT Forbundet forventer at LO er en pådriver.

Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at det palestinske folket har rett til selvbestemmelse, og norske myndigheter har allerede tatt en rekke steg på veien til full anerkjennelse siden Norge stemte for at Palestina skulle få observatørstatus i FN i 2011. Likevel har norsk politikk fram til i dag vært basert på et premiss om at staten Palestina ikke kan anerkjennes før det foreligger en framforhandlet avtale mellom partene. EL og IT Forbundet mener dette fungerer som et hinder for videre fredsarbeid og for videre utvikling av Palestina som land. Forbundet krever derfor at norske myndigheter anerkjenner Palestina som selvstendig stat.

Israel har lenge hatt et aktivt propagandaapparat som forsøker å endre oppfatningen av landets politikk ovenfor palestinerne. Vi ser likevel en utvikling hvor Israel synes mindre opptatt av hvordan landets politikk oppfattes av omverden. De har blant annet nektet innreise for personer og organisasjoner som jobber for boikott av Israel. Flere nordmenn er allerede hindret i å komme inn i Israel som følge av den nye loven. EL og IT Forbundet mener den norske regjeringen må fordømme Israels forsøk på å hindre det internasjonale samfunnet å reise til Palestina og vise solidaritet med det palestinske folk.