2019 er de tillitsvalgtes år

- innholdet kan være utdatert

Norge har ett av verdens beste arbeidsliv. Det har ikke kommet av seg selv, men blant annet som følge av høy organisasjonsgrad og gode vilkår for tillitsvalgtsarbeid ute på arbeidsplassene. For at Norge fortsatt skal ha et godt arbeidsliv for alle, er våre tillitsvalgte og deres vilkår en helt avgjørende forutsetning.

Dyktige tillitsvalgte og verneombud er vår største medlemsfordel og drivkraft for vekst og styrke. 2019 er tillitsvalgtsåret. Vi ønsker å oppnå tre ting med det; de tillitsvalgtes vilkår for å utføre vervet styrkes, de skal få anerkjennelse for jobben som gjøres og betydningen av funksjonen skal synliggjøres.

Hverdagshelter og arbeidsplassens sivilforsvar


Tillitsvalgte og verneombud representerer medlemmene i store og små saker. De forhandler med arbeidsgiverne om lønns- og arbeidsvilkår. Resultatet er ofte bedre vilkår, og større innflytelse på arbeidsplassen og samfunnsutviklingen.

Tillitsvalgte på arbeidsplassene har en sentral rolle i den norske arbeidslivsmodellen. De ivaretar og utvikler avtaleverk og arbeidstakernes medbestemmelse. Medlemmer som trenger bistand overfor arbeidsgiver, får råd og kompetent hjelp. Tillitsvalgte legger ned en avgjørende innsats for at forbundene skal ha aktive klubber, et velfungerende medlemsdemokrati og verve nye medlemmer. Arbeidsplasstillitsvalgte fungerer som bindeleddet mellom medlemmer og forbund og er den norske modellens hverdagshelter. Undersøkelser (Fafo 2012) viser også at de fleste tillitsvalgte trives i vervet.

EL og IT vil jobbe for at flere kvinner og arbeidstakere med minoritetsbakgrunn skal ta tillitsverv i forbundet. Det er viktig for forbundet at vi har bredde blant kvinner i tillitsverv.

Tillitsvalgte under press


Arbeidslivet hardner til på mange områder. Forskning viser at norske arbeidstakere har mindre innflytelse enn før. Hver femte tillitsvalgte har blitt mobbet eller trakassert. Dette kommer fram i en undersøkelse Fafo har gjort for LO Media (2015). I svært mange virksomheter møter vi nå en arbeidsgiverside som ikke ønsker samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte og organisasjoner. HR får stadig større plass og et tydeligere mandat i organisasjonsutviklingen. HR-trenden kjennetegnes av arbeidsgivere som vil utvide styringsretten på bekostning av arbeidstakernes medbestemmelse gjennom deres organisasjoner. Oppgaver som tidligere ble løst i medbestemmelsesapparatet og i partssamarbeidet, tas over av HR-systemene. Dette er en utvikling som undergraver hovedavtalen, øker konfliktnivået og bryter med tradisjonene for godt samarbeid mellom ansatte og arbeidsgivere.

EL og IT Forbundet mener at ledere på alle nivåer må få opplæring i partssamarbeid og gjeldende lov- og avtaleverk. Det forskes for lite på arbeidslivet, og særlig den norske arbeidslivsmodellen og partssamarbeidet. EL og IT Forbundet mener, i likhet med LO, at det bør opprettes et nytt forskningsprogram «Arbeidsliv 2030» som øker forskningsinnsatsen på disse temaene.

Vi er også sterkt bekymret for en utvikling hvor arbeidstakere som tar på seg tillitsverv, blir presset ut av virksomhetene gjennom trakassering, oppsigelse eller avskjed. Det er uakseptabelt.

Tillitsvalgtes rettigheter og stillingsvern må styrkes i lovverket, slik at nulltoleranse for mobbing og trakassering praktiseres. I tillegg vil skolerte og trygge tillitsvalgte, sterke klubber/fagforeninger og et robust støtteapparat, kunne demme opp mot en uønsket utvikling. EL og IT Forbundet mener det er viktig at tillitsvalgte blir en del av det sosiale, politiske og tariffmessige nettverket som etableres gjennom arbeidet lokalt i fagforeningene.

Tid og anerkjennelse


Tillitsvalgte primæroppgave er å forhandle om lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig opplever de press fra ledelsen om at bedriften må være konkurransedyktig og skape overskudd. Tillitsvalgte må gis tid til å kunne utføre oppgavene sine på en god måte. Anerkjennelse av rollen og mer tid for tillitsvalgte må prioriteres. Det er Hovedavtalen som gir retningslinjer for når og hvor mye tid de tillitsvalgte kan bruke. EL og IT Forbundet vil jobbe for å styrke Hovedavtalens bestemmelse § 5-6 (tid). EL og IT Forbundet krever at vervet som tillitsvalgt skal likestilles med vanlig arbeid, og at det vektlegges ved videre jobb og karriere. Skal vi lykkes med dette må det vurderes å bringe hovedavtaleforhandlingene inn i et hovedoppgjør med streikerett.

Skolering


EL og IT Forbundet skal tilby god skolering på alle nivåer i organisasjonen. Skoleringen må være relevant for oppgavene som skal utføres og de utfordringene man møter som tillitsvalgt. Den må være i samsvar med medlemmenes og tillitsvalgtes behov. For å sikre dette, skal behovet kartlegges annet hvert år. Første gang skal skje innen utgangen av 2019.

Klubber trenger styrke og muligheter til aksjoner på arbeidsplassen, dette for å kunne støtte opp under tillitsvalgte.

EL og IT Forbundet krever at tillitsvalgtes og medlemmers rett til å delta på kurs og skolering respekteres og styrkes i hele organisasjonen.

Medlemmenes og tillitsvalgtes kampkraft


EL og IT Forbundet vil arbeide for flere aksjonsmuligheter der det er uenighet mellom klubb og bedrift. Styrke kunnskapen om klassekompromisset , tariffavtaler, organisering, streik og internasjonal arbeiderkamp.

EL og IT Forbundet har en målsetting om at tillitsvalgtsåret 2019 skal være starten på et arbeid som det skal jobbes med i hele kommende landsmøteperiode.