Sosial dumping

EL og IT Forbundet vil kjempe mot at arbeidslivet skal bli preget av arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og en svekket arbeidsmiljølov.

EL og IT Forbundet vil kjempe mot at arbeidslivet skal bli preget av arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og en svekket arbeidsmiljølov.

EL og IT Forbundet understreker at det er positivt at arbeidere fra andre land kommer til Norge for å søke arbeid. EL og IT Forbundet skal være forbundet for alle arbeidstakere innenfor vårt organisasjonsområde. Forbundets standpunkt er at alle som jobber i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår.

Det norske samfunnet kan ikke basere sin velferd på at store deler av arbeidsstyrken mangler grunnleggende rettigheter som kjennetegner arbeidslivet ellers. Kampen mot sosial dumping, og for likeverdige vilkår for alle som arbeider i Norge, er en kamp for velferdsstaten.

Frislippet av bemanningsbransjen, og økte muligheter til midlertidige ansettelser, har bidratt til at faste ansatte erstattes med arbeidskraft med en løsere tilknytning til arbeidslivet. Utfordringen er størst blant våre arbeidskamerater fra andre land, som i stor grad blir utnyttet som løsarbeidere. Tilværelsen som løsarbeider er også et økende problem for ungdom og øvrige arbeidssøkere.

Veksten i bemanningsbransjen etter frislippet av vikarbyråene fra 1. januar 2000 har vært negativ for arbeidslivet i Norge. Endringene i arbeidsmiljøloven i 2019 og de foreslåtte endringene fra 2023 skal motvirke de verste utslagene av dette. EL og IT Forbundet ønsker et generelt forbud mot innleie fra bemanningsforetak slik vi hadde i norsk arbeidsliv før 2000. Samtidig er vi opptatt av å tette mulige hull i bestemmelsene som kan åpne for useriøse underentrepriser eller økt bruk av midlertidige ansettelser.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler er et viktig verktøy for å sikre at utenlandske arbeidstakere har et minimum av rettigheter når de jobber i Norge. Flere av myndighetenes virkemidler mot sosial dumping forutsetter at tariffavtaler er allmenngjort. Forbundet anser det som en viktig del av strategien mot sosial dumping at minstelønnssatsene i overenskomstene heves kraftig.

EL og IT Forbundet vil arbeide for at sanksjonsmulighetene blir flere, og straffene strengere, når det avdekkes arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

I dag er risikoen for å bli tatt for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet relativt lav. Det skyldes at arbeidstilsynet enten ikke har kapasitet eller ikke prioriterer arbeidet med å avdekke dette sterkt nok, og dersom det blir avdekket lovbrudd, så blir sakene svært ofte henlagt hos politiet.

EL og IT forbundet skal jobbe for å styrke Arbeidstilsynet slik at de kan følge opp varsler om sosial dumping.

Hovedmål:

 • Motarbeide arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.
 • Organisere arbeidstakere og etablere tariffavtaler i bemanningsforetak og utenlandske virksomheter. De tillitsvalgtes rettigheter i slike foretak må styrkes.
 • EL og IT Forbundet skal arbeide for at medlemmer i bemanningsforetak får faste jobber i produksjonsbedrifter.
 • Dokumentasjonskravet i allmenngjøringsloven fjernes.
 • Kravet til lønns- og arbeidsvilkår i henhold til landsomfattende tariffavtale i regelverket for offentlige anskaffelser skal gjelde uavhengig av om det foreligger allmengjøringsvedtak.
 • Arbeide for at kontraktskjeden reduseres til bruk av maks én underleverandør på de tjenestene som hovedleverandør ikke har selv.
 • Innsynsrett og solidaransvar utvides til å gjelde, uavhengig av allmenngjøring og likebehandlingsprinsippet.
 • Arbeide for å utvide solidaransvar til å gjelde i 12 måneder.
 • Kjempe mot at enkeltmannsforetak kun blir brukt for å skjule eller fraskrive oppdragsgiver ansvar i forhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven, skatteloven eller allmenngjøringsloven.
 • Kampen mot konkursryttere og norskregistrerte utenlandsk foretak (NUF- selskaper) skjerpes.
 • Kjempe mot svekkelser i arbeidsmiljøloven.
 • Det innføres autorisasjonsordning for vikarbyråer med krav om kapital og bankgarantier for å dekke skatt og lønnskrav ved eventuelle konkurser.
 • Arbeidstilsynet skal tilføres betydelige ressurser, slik at de kan drive et aktivt tilsyn.
 • Kreve norske lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere i Norge.
 • DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og DLE (Det lokale el-tilsyn) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. (NKOM) skal tilføres betydelige ressurser, slik at de kan drive et aktivt tilsyn.
 • A-krim gruppene må styrkes og gis de nødvendige tilganger for informasjonsflyt.
 • Arbeide for at innleie som hovedregel skal foregå fra produksjonsbedrifter.
 • Ved allmenngjøring må større deler av overenskomsten allmenngjøres
 • Ved krav fra den innleide eller tillitsvalgte plikter innleiebedriften å legge fram dokumentasjon som beviser at likebehandlingsprinsippet er overholdt.
 • Rett til fast ansettelse i innleiebedriften gis etter til sammen 12 måneders innleie i løpet av en 24-månedersperiode.
 • Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser strammes inn slik at prosjektansettelser ikke blir mulig.
 • Gjennomsnittsberegning av arbeidstid tillates bare når det er inngått tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

Relevante høringer og uttalelser

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.