Landsstyre: Uttalelse

Uttalelse fra landsstyret i EL og IT: Stopp folkemordet på Gaza

De hensynsløse israelske militæroperasjonene som foregår i Gaza, resulterer i massive og tragiske tap. Israel har bombet flyktningleirer, og angrepet sivile mål. Et stort antall uskyldige palestinere er drept – enda flere skades for livet. En okkupasjonsmakt har ansvar og plikt til å beskytte sivilbefolkningen. Det vi nå ser er en kollektiv avstraffelse av hele […]

Bygg mer fornybar kraft nå

Uttalelse fra landsstyremøte vedtatt 9. juni 2022.

Bare et rødgrønt flertall kan gi den kursendringen Norge trenger nå

Årets stortingsvalg holdes samtidig jobben med å gjenreise oss fra pandemien begynner for alvor. Pandemien har ført til dyp krise i mange bransjer og næringer. Vi har opplevd arbeidsledighetstall på 1930-talls nivå, og krisen er ikke over før de ledige og permitterte er tilbake i jobb. Denne jobben må ledes av et politisk flertall som prioriterer trygghet for arbeid og […]

Uttalelse: Støtt våre finske kamerater – stopp streikebryteri

Uttalelse fra EL og IT Forbundets landsstyre. Våre kamerater i Elbranschernas fackförbund i Finland har vært i konflikt med teknologibransjens medlemsbedrifter siden 2017. Da kunngjorde arbeidsgiverforeningen at den ikke vil forhandle om en videreføring av industrielektrikernes egen tariffavtale. Med det som bakgrunn starter en fire ukers lang arbeidskonflikt fra og med 5. desember. EL og […]

Norge trenger oljeindustrien

I Norge er det flere og flere som blir sagt opp, eller blir permittert, spesielt innen oljerelatert virksomhet. Arbeidsledigheten nærmer seg raskt fem prosent i Norge. Oljeselskapenes bråbrems på vedlikehold, pga. diverse spareprogram samt nedgang i oljeprisen, har ført til mange oppsigelser og permitteringer. Dette har hatt ringvirkninger i tilstøtende næringer over hele landet. At regjeringen […]

Nei til løsarbeidersamfunnet

Regjeringen og arbeidsministeren har sett bort fra høringsuttalelsene fra tunge høringsinstanser som lønnstakerorganisasjonene, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Dette var forventet, siden ministeren allerede før høringsfristen gikk ut, klargjorde at han ville forholde seg til regjeringserklæringen, ikke til høringspartene. Regjeringen vil åpne for midlertidig ansettelse på inntil ett år, og svekke det generelle forbudet mot midlertidige ansettelser. […]

– Et fortsatt rødgrønt flertall

Dagens rødgrønne regjering (Ap, SV, Sp) har opprettholdt høy sysselsetting til tross for krisa som har skapt økonomisk tilbakegang, massearbeidsløshet og sosial nød i Europa. Den norske velferdsstaten er bevart og videreutviklet, kommuneøkonomien er styrket, og folks inntekter har økt betraktelig i løpet av de åtte årene de rødgrønne partiene har hatt regjeringsmakt. Omfattende offentlig […]

Tariffsituasjonen i ATEA

I stedet for å imøtekomme et rimelig krav om tariffavtale, forsøker bedriften på en rekke ulike måter å forhindre at det blir opprettet avtale. Trusler om erstatningsansvar og en såkalt ”uravstemning” om tariffavtale, er eksempler på dette. Etter en runde med mekling, må saken nå inn for Arbeidsretten fordi bedriften hevder at forbundet ikke har […]

Behov for bedre lovverk mot overvåking

Bruker styringsretten Erfaringene viser at mange arbeidsgivere har tatt, eller ønsker å ta i bruk, de teknologiske mulighetene for å overvåke egne ansatte. I bare et fåtall tilfeller skjer det etter avtale med tillitsvalgte. Mange gjør det uten å følge forpliktelsene i lov- og avtaleverk til å drøfte med tillitsvalgte. I andre tilfeller gjennomfører arbeidsgiver […]

Uttalelse om tariffoppgjøret 2012

Massive kutt i offentlig velferd, pensjoner og lønn reduserer etterspørselen, forsterker krisa og legger grunnlaget for ei politisk krise. Selv om enkelte bransjer er preget av krisa er situasjonen i Norge annerledes. Lav arbeidsløshet og økonomisk vekst i kombinasjon med store oljeinntekter gir et annet handlingsrom. Selv om Norge har hatt en vesentlig høyere lønnsutvikling […]

Påpeker økende press på faglige rettigheter

EL & IT Forbundet mener den rød-grønne regjeringen fortjener ros for at den legger til rette for en bred debatt om norsk arbeidsliv, slik regjeringen også skal ha ros for ny arbeidsmiljølov og tiltak mot sosial dumping. EL & IT Forbundet støtter også varslede utredninger som forhåpentligvis fører til virksomme tiltak. Press på norsk arrbeidslivsmodell […]

Bruk reservasjonsretten mot vikarbyrådirektivet

EL & IT Forbundet oppfordrer sine medlemmer om å gå til politisk streik på den vedtatte aksjonsdagen 18. januar 2012, og vil be LO slutte seg til denne oppfordringen. EL & IT Forbundet og flere andre forbund har bedt om at regjeringen avviser vikarbyrådirektivet fordi det vil åpne for angrep på Arbeidsmiljølovens krav til faste […]