Norge trenger oljeindustrien

Publisert: 09.12.15
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

I Norge er det flere og flere som blir sagt opp, eller blir permittert, spesielt innen oljerelatert virksomhet. Arbeidsledigheten nærmer seg raskt fem prosent i Norge. Oljeselskapenes bråbrems på vedlikehold, pga. diverse spareprogram samt nedgang i oljeprisen, har ført til mange oppsigelser og permitteringer. Dette har hatt ringvirkninger i tilstøtende næringer over hele landet. At regjeringen valgte å stramme inn permitteringsreglene gjorde alt verre, samt at utvidelsen som kom i sommer var altfor liten.

For å sikre en stabil arbeidsstokk som vil bidra til å opprettholde kompetansen i oljeindustrien, er det av aller største nødvendighet at regjeringen endrer permitteringsloven og folketrygdlovens bestemmelser om dagpenger under permittering. Karensdager for arbeidstakere settes ned til maks. tre dager hvor lørdag og søndag medregnes. Betalingsplikt for arbeidsgiver reduseres til fem dager. Krav til opptjening skal ikke være større enn 1 G (folketrygdens grunnbeløp). Det skal beregnes 12 prosent feriepenger av arbeidsledighetstrygden fra første dag og utvidelse av permitteringsperiode til 52 uker. Det må også åpnes for muligheten til å ta kurs når en er permittert uten å miste dagpenger.

Regjeringen har fortsatt sitt fokus på skattekutt til de rikeste. Regjeringen har ment, og mener fortsatt, at skattekutt skal gi flere arbeidsplasser. Dette er og blir en feilslått politikk. Foreløpig er det ikke iverksatt tiltak som ser ut til å hindre at ledigheten fortsetter å stige.

Av statsbudsjettets totale ramme på 1 200 milliarder kroner, er det kun funnet plass for fire milliarder til tiltakspakker for å demme opp for den økende ledigheten. Dette står i grell kontrast til foreslått skattelette på over ni milliarder. Hvis vi i tillegg tar med at utav budsjettets 1 200 milliarder, så kommer ca. 300 milliarder fra oljeindustrien, viser det med all tydelighet at Regjeringen og samarbeidspartiene (KrF og Venstre) nesten ikke bidrar med noen ting overfor denne viktige industrien.

EL & IT Forbundet må også prioritere denne saken og gjøre det forbundet kan, alene og/eller i samarbeid med LO og andre forbund, for at aktiviteten innen oljeindustrien skal komme i gang igjen.

På kort sikt er det å sørge for at ”bremsene” tas av og vedlikeholdet på sokkelen straks økes til normalt nivå og intensiveres på noe lengre sikt.

Nye kontrakter må styres politisk slik at norske bedrifter får kontraktene.

På lengre sikt må det stilles hardere krav til oljeselskapene. Når det tildeles nye konsesjoner må aktivitet startes umiddelbart, innenfor et kort tidsvindu, eller levere konsesjonene tilbake til den norske stat.

Staten er den største eieren i Statoil. Det er på tide å bruke eiermakta for å sørge for økt aktivitet og sette en stopper for utbyttekravene som går på bekostning av vanlige arbeidsfolk.

Uttalelsen i pdf

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.