Bygg mer fornybar kraft nå

Uttalelse fra landsstyremøte vedtatt 9. juni 2022.


Senhøsten og vinteren 2021/2022 har gitt strømpriser i Sør-Norge på ekstraordinært høye nivåer.  Prisnivået skyldes i hovedsak lav fyllingsgrad i norske vannkraftverk, økte CO2-priser og svært høye gasspriser i Europa, noe som påvirker Norge på grunn av tilknytningen til et felles europeisk strømmarked. Åpningen av nye kraftutvekslingskabler til Tyskland og England i 2021 har forsterket dette i en viss grad. Russlands invasjon av Ukraina med påfølgende sanksjoner har lagt ytterligere press på kraftprisene og vi må forvente at virkningene av krigen vil påvirke kraftmarkedene på kontinentet også framover. Blant annet vil EUs svært offensive plan for å bli uavhengig av russisk gass/olje påvirke kraftmarkedet.
Uten støtteordninger ville de siste måneders strømpriser lagt en urimelig stor økonomisk byrde på både forbrukere og deler av næringslivet i Norge. Vi bor i et land med kalde vintre og oppvarming er i hovedsak basert på elektrisitet. Særlig utsatt ved høye kraftpriser er sårbare grupper i samfunnet, som lavinntektsfamilier med stor gjeld.  Det må være en politisk prioritet, også framover, å sørge for at folk har råd til å betale strømregningene sine. Vi støtter prinsippene i regjeringens strømstøttepakke: Støtten dekker deler av den ekstraordinære delen av strømprisen, statens andel av regningen øker med økende strømpris og den bevarer insentiver til nødvendig energieffektivisering. Staten har store inntekter som følge av høye gass- og kraftpriser, og i tiden som kommer må støtteordninger gis automatisk i perioder med høy kraftpris, samtidig som innslagspunktet senkes. Et langsiktig mål for energipolitikken må være å sikre rikelig tilgang på rimelig og ren kraft både for industri, næringsliv og husholdninger. For å skjerme husholdninger og annet næringsliv for prispåvirkningen fra Europa ønsker vi at disse gis tilgang til langsiktige kraftkontrakter på linje med kraftkrevende industri.
Prissituasjonen denne vinteren viser tydelig at det nå haster å øke tilgangen på fornybar kraft i Norge. Vi trenger en ambisiøs og rask etablering av havvind, gjenoppstart i konsesjonsbehandling på landvind, raskere rehabilitering av vannkraftverkene, økt satsing på solkraft og forskning og utvikling av andre alternative energikilder. I tillegg vil en kraftig offentlig satsing på energieffektivisering gjøre mer fornybar kraft tilgjengelig, samtidig som det bidrar til å redusere folks strømutgifter. En slik satsing krever betydelig forbedrede og mer tilgjengelige støtteordninger for folk flest.
I løpet av de siste årene har det vært bygd opp et høyt ambisjonsnivå i elektrifiseringen av samfunnet. Industrielle nyetableringer og avkarbonisering i flere sektorer er prosjekter som vil øke kraftforbruket markant framover. Da dette ikke er blitt møtt med økt fornybar kraftproduksjon går vi nå mot et norsk kraftunderskudd i løpet av få år. Dette kan ikke løses med reduserte ambisjoner i klimapolitikken, men med offensive politiske grep for å øke produksjonen av fornybar kraft i Norge. Et viktig element i dette er en storstilt satsing på havvind der regjeringen har levert høye ambisjoner. I løpet av høsten skal NVE levere en utredning om ulike nettløsninger for havvind, inkludert kabling kun til utlandet, hybridkabler eller radialer til Norge. EL og IT Forbundet mener nettløsningen som velges må bidra til at en slik satsing er lønnsom, samtidig som det ikke bidrar til å presse opp norske strømpriser. Videre kreves det en omfattende opprusting og utbygging av kraftnettet. Deler av dette må finansieres av statens ekstraordinære inntekter som følge av høye energipriser i Europa.
EL og IT Forbundet mener at produksjon fra ulike fornybare kilder, som vann og vind må likestilles med hensyn til offentlig eierskap, skatt, hjemfall og lokal kompensasjon. Der hvor vindparker planlegges må kommunene ha rett til å si nei takk til etablering.
Mangel på tilstrekkelig og riktig kompetanse i fornybarnæringen kan forsinke elektrifiseringen og dermed den nødvendige grønne omstillinga av samfunnet. Framover blir det derfor avgjørende at bransjen selv bidrar til å utdanne flere fagarbeidere, gjennom blant annet en kraftig økning i antallet læreplasser. Myndighetene kan blant annet bidra ved å gjeninnføre en forsterket kompetanseforskrift med krav til egenbemanning.
EL og IT Forbundet mener at et tett samarbeid på tvers av landene i Europa vil være avgjørende for å sikre energisikkerhet og overgangen til en fossilfri økonomi.  Krigen i Ukraina har tydeliggjort sammenhengen mellom energisikkerhet og sikkerhetspolitikk, og det presserende behovet for å sørge for europeisk energiuavhengighet av Russland. Her spiller Norge en viktig rolle; først og fremst gjennom utbygging og utveksling av fornybar kraft, men også stabile norske gassleveranser spiller en viktig rolle.
Vi støtter regjeringens beslutning om å sette ned en Energikommisjon som skal vurdere framtidig kraftbehov og hvordan dette behovet kan møtes på lengre sikt. Kommisjonen skal også vurdere hvorvidt dagens kraftsystem og reguleringer er godt nok tilpasset framtidens krav, og hvor egnet det er til å nå målet om å beholde konkurransedyktige og rettferdige kraftpriser i Norge. EL og IT Forbundet avviser ikke nye måter å regulere kraftmarkedet på, enten det er strengere krav til magasinfylling, regulering av kraftutveksling eller ulike prismodeller, men eventuelle endringer må ikke haste-vedtas i en ekstraordinær situasjon. Endringer må ses i en større sammenheng og vi må kjenne konsekvensene.
Energipolitikken må legge til rette for en konkurransedyktig norsk industri, stabile priser til forbrukerne og utslippsreduksjoner som sørger for at vi når våre klimamål. Dette oppnår vi ikke uten en kraftig og rask satsing på ny fornybar kraft.