Uttalelse om tariffoppgjøret 2012

Publisert: 21.12.11
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Massive kutt i offentlig velferd, pensjoner og lønn reduserer etterspørselen, forsterker krisa og legger grunnlaget for ei politisk krise.

Selv om enkelte bransjer er preget av krisa er situasjonen i Norge annerledes. Lav arbeidsløshet og økonomisk vekst i kombinasjon med store oljeinntekter gir et annet handlingsrom. Selv om Norge har hatt en vesentlig høyere lønnsutvikling enn våre konkurrentland, har lønnsandelen av den totale verdiskapingen gått ned. Norsk næringsliv har hatt en produktivitetsvekst som har gitt økte eierinntekter på tross av god lønnsutvikling.

Dersom Norge, som følge av den internasjonale krisa får en økning i arbeidsløsheten må dette møtes med investeringer i infrastruktur og offentlig velferd samtidig som de arbeidsløses vilkår forbedres. Å opprettholde kjøpekraft i befolkningen er god krisepolitikk.

Seriøst arbeidsliv

I et Europa med massearbeidsløshet og store grupper arbeidstakere på vandring for å søke arbeid og inntekt, er kampen mot sosial dumping og for et seriøst arbeidsliv viktigere enn noen gang.

Kampen for et seriøst arbeidsliv må føres på flere fronter; forenkling i adgangen til å allmenngjøre tariffavtaler gjennom å fjerne dokumentasjonskravet, begrensing av bemanningsbransjen gjennom å avvise vikarbyrådirektivet og at det blir satt en stopp for de massive bruddene på AMLs bestemmelser om forbud mot innleie. Kollektiv søksmålsrett må innføres.

Organisering av alle arbeidstakere er en hovedstrategi for fagbevegelsen. Den midlertidige avtalen for bemanningsbransjen sikrer ikke like vilkår. Dersom denne avtalen skal videreføres, må den forbedres vesentlig slik at den blir et reelt verktøy for likebehandling. Uansett er det viktig å styrke bestemmelsene som hindrer sosial dumping i de enkelte overenskomster.

Faste ansettelser i heltidsstillinger er den normale tilknytningen til arbeidslivet. Økt bruk av bemanningsselskaper og midlertidige stillinger truer denne tilknytningen. Arbeidsgiverne, og den politiske høyresidens press for å løse opp ansettelsesformer, må avvises. Denne kampen må være en hovedsak for en samlet fagbevegelse.

EUs vikarbyrådirektiv kan innebære en begrensing i retten til å avtale reguleringer av inn/ utleie gjennom tariffavtaler. En slik utvikling er uakseptabel og direktivet må avvises. EL & IT Forbundet aksepterer ikke å måtte gjøre endringer i inngåtte avtaler som følge av et EU direktiv.

Økonomi

Situasjonen i norsk økonomi tilsier at det er rom for kjøpekraftsforbedring, men like viktig som oppgjørets rammer, er fordeling innenfor disse rammene.

Regjeringen må bidra med en likelønnspott i offentlig sektor og partene i arbeidslivet forhandler om fordelingen. Lavtlønnstillegg må gis en innretning som sikrer at de treffer dem som er lavtlønte uavhengig av bransjegjennomsnitt etc.

Retten til heltid er også en viktig del av likelønnskampen.

Dersom den økonomiske situasjonen tilsier at lønnsoppgjøret i 2012 skal gjennomføres med spesielt moderate rammer, forutsetter EL & IT Forbundet at det stilles politiske krav som bidrar til en mer rettferdig fordeling og ikke en forskyving av økonomi fra arbeidstakere til eiere.

Pensjon

I noen tariffområder er pensjonsordningene under press og dette er viktige saker for EL & IT Forbundet.

Det er viktig å få videreført de ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene. Opparbeidede rettigheter skal forsvares. Tariffhopping, med formål å svekke pensjon, er blitt et problem som forbundet er opptatt av.

Pensjonsreformen og den nye AFP-ordningen i privat sektor har satt strenge grenser for hvem som kan gå tidlig av med pensjon. Forbundet vil starte arbeidet for få til endringer. Det kan bli nødvendig å behandle dette i tariffoppgjør før den avtalte evalueringen i 2017. EL & IT Forbundet vil søke samarbeid med andre forbund om dette.

Oppgjørsform

EL & IT Forbundet har gjennomført tre landsomfattende tariffkonferanser innenfor forbundets hovedområder. Krav og prioriteringer fra disse konferansene legges til grunn for forhandlingene på den enkelte overenskomst. Med bakgrunn i disse krav og prioriteringer, går EL & IT Forbundet inn for at tariffoppgjøret 2012 gjennomføres som et forbundsvist oppgjør.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.
Uttalelse fra landsstyremøte vedtatt 9. juni 2022.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.