Påpeker økende press på faglige rettigheter

Publisert: 19.12.11
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet mener den rød-grønne regjeringen fortjener ros for at den legger til rette for en bred debatt om norsk arbeidsliv, slik regjeringen også skal ha ros for ny arbeidsmiljølov og tiltak mot sosial dumping. EL & IT Forbundet støtter også varslede utredninger som forhåpentligvis fører til virksomme tiltak.

Press på norsk arrbeidslivsmodell

Vi mener imidlertid meldingen overdriver styrken i den norske arbeidslivsmodellen og undervurderer truslene mot den. Vi ser blant annet at elementære faglige rettigheter blir satt til side i en rekke EU-land, og fagbevegelsen overkjøres når den forsøker å forsvare medlemmenes interesser. Også den norske modellen er under press fra krisen i økonomien, markedsliberalistiske løsninger og arbeidsgivere som vil svekke arbeidstakerinnflytelsen i samfunnet. Dette bildet formidles ikke i meldingen, og den tar heller ikke høyde for dette i forslagene til tiltak. Vi håper regjeringen ser disse truslene klarere etter hvert som krisen i Europa har gått fra vondt til verre, og at Stortinget bidrar til at meldingen justeres på bakgrunn av dissen erfaringene.

Meldingens største svakhet er at den framhever den norske arbeidslivsmodellens fortrinn, uten å drøfte de sentrale forutsetningene for denne modellen. Den er avhengig av sterke fagforeninger og et lov- og avtaleverk som sikrer arbeidstakerne rettigheter på sentrale områder. Trepartssamarbeidet og dialogen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere er viktige elementer i den norske modellen, og en relativ styrkemessig jevnbyrdighet mellom partene er fundamentet for denne dialogen. Om den norske modellen skal overleve, må denne jevnbyrdigheten mellom arbeidsgivere og arbeidstakere bevares og videreutvikles. Dette er grunnleggende, også for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø.

Etterlyser bedre bedriftsdemokratiordninger

Vi er skuffet over at regjeringen ikke benytter meldingen til å videreutvikle bedriftsdemokratiordningene, at den ikke vil innføre kollektiv søksmålsrett ved midlertidige ansettelser og heller ikke tydeliggjør at retten til å stanse farlig arbeid også gjelder psykososialt arbeidsmiljø. Disse tiltakene må inn i meldingen, fordi de vil bidra til å styrke arbeidstakerrettighetene på vitale områder og samtidig sikre den norske arbeidslivsmodellen.

Mangelfullt om innvandreres situasjon

Meldingen er svært mangelfull i drøftinga av innvandreres svake situasjon på arbeidsmarkedet. Vi vet at arbeidsledighet i snitt er 3 ganger så høyt blant innvandrere som i befolkningen ellers. Meldingen burde ha synliggjort de utfordringer dette skaper for den enkelte og den ressurssløsingen det er at kunnskap blant innvandrere ikke blir tatt i bruk. 

Regjeringen fortjener ros for at den i arbeidslivsmeldingen trekker fram arbeidsmiljøproblemer den vil finne løsninger på.

EL & IT Forbundet støtter tiltak for å redusere omfanget av ufrivillig deltid.

Sosial dumping

Når det gjelder beskrivelsen om sosial dumping, så mener EL & IT Forbundet at departementet skjønnmaler dagens situasjon. Dette gjelder både hvordan kravene til å få fattet vedtak om allmenngjøring fungerer, spesielt dokumentasjonskravet, tariffnemndas saksbehandling og tilsynenes oppfølging av allmenngjøring i de områdene der dette er vedtatt. Det er også problemområder som ikke blir beskrevet i det hele tatt, slik som NUF-selskaper, enkeltmannsforetak og bruk av underleverandører i mange ledd nedover.

EL & IT Forbundet mener på denne bakgrunn at det er helt nødvendig å lage nye handlingsplaner mot sosial dumping og innføre nye og kraftfulle tiltak på dette området. Meldingen refererer til omfanget av ulike arbeidsmiljøproblemer, men dette drukner i det store bildet regjeringen ønsker å formidle; at norsk arbeidsliv er godt, og at regjeringen ikke ønsker en strengere regulering av norsk arbeidsliv.

Arbeidslivsreguleringer må utvikles

Vi oppfatter ikke situasjonen like positivt som regjeringen. Det er fortsatt mange som rammes av kjente arbeidsmiljøproblemer, samtidig som vi ser nye utvikle seg. Regjeringen må legge frem tiltak for å fjerne fysiske miljøproblemer, for å sikre arbeidstakere innflytelse over egen arbeidssituasjon, og for å stanse overvåking og trakassering av ansatte. Vi aksepterer ikke at vi har kommet til veis ende når det gjelder regulering av norsk arbeidsliv. Bedre regulering og mer makt til ansatte vil bedre arbeidshelsen, redusere sykefraværet og trygge den norske arbeidslivsmodellen. Dette må tydeliggjøres bedre i meldingen før den sluttbehandles av Stortinget.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.
Uttalelse fra landsstyremøte vedtatt 9. juni 2022.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.