Landsstyreuttalelse om ny eierskapsmelding

Publisert: 29.11.10
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Offentlig eierskap gir større rom for å løse fellesskapsoppgaver, er viktig virkemiddel for demokratisk innflytelse og styring over viktige deler av samfunnet, sikrer at viktige naturressurser forblir under folkelig kontroll og sikrer at grunnrente tilfaller samfunnet. Offentlig eierskap gir også anledning til å utvikle styringsformer i den enkelte virksomhet som er mer demokratiske, tar større hensyn til ansattes behov og mer opptatte av langsiktighet og samfunnsansvar.

EL & IT Forbundet er opptatt av at offentlig eierskap ikke skal være herreløs eiendom, overlatt til tilfeldige styreflertall eller administrasjonen i det enkelte selskap. Staten eller kommunene skal være aktive eiere, og styre langsiktig, gjennom å legge strategier for selskapene og gjennom direkte styrerepresentasjon. Det er viktig at staten finner former for styring som er tilpasset ulike nivåer av eierskap og virksomhetenes aktivitet (infrastrukturselskaper, helse, kommersielle selskaper osv). Skal stat eller kommune inn som deleier i selskaper, bør det være som majoritetseier.

Offentlig eide virksomheter som investerer internasjonalt, skal støtte fagorganisering, medvirke til at faglige tillitsvalgte ikke forfølges og at lønns- og arbeidsforhold for ansatte og underleverandører er i samsvar med norske og internasjonale standarder. Selskaper hvor stat eller kommuner er inne på eiersiden, må følge nasjonalt lovverk, ILO-konvensjoner, norske standarder for arbeidsmiljø og medinnflytelse og prinsippene for samfunnsansvar. Offentlig eide selskaper må innfri krav om globale avtaler og støtte samarbeid mellom fagorganiserte i ulike deler av verden.

Offentlig eide virksomheter kopierer i dag styringsmodeller som benyttes i private virksomheter. Disse er tilpasset investorer med kortsiktig investeringshorisont og ensidig fokus på verdiøkning og profittmaksimering. Konkurranseutsetting, sosial dumping og angrep på lønns- og arbeidsforhold skal ikke forekomme i offentlig eide selskaper. Offentlig eide selskaper skal ha fokus på effektivitet og kvalitet. Men de må også gi rom for ansattes deltakelse i og innflytelse over egen arbeidsplass og bidra til å videreutvikle bedriftsdemokratiet og legge til rette for at tillitsvalgte får økt innflytelse og makt over beslutningsprosessene i virksomheten. Offentlig eide virksomheter skal utvikle styringsprinsipper som ivaretar arbeidstakerrettigheter, utviklingsmuligheter for de ansatte og ansattes arbeidshelse. Utviklingen av topplederlønninger i statlig eide selskaper ligger skyhøyt over lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. Regjeringens innstramming med hensyn til topplederlønningene i eierskapsmeldingen må videreføres. Framtidige lønnsøkninger for toppledere i statlig eide selskaper må være på linje med lønnsutviklingen for vanlige lønnsmottakere.

Statens eierskap i Norge er relativt omfattende, av mange årsaker. Naturressurser, som vannkraft og petroleumsressursene, viktig infrastruktur som elektrisitet, jernbane, veier, flyplasser, telefon, vann og avløp må være offentlig eid om samfunnsinteressene skal kunne ivaretas på fornuftig vis. Det samme gjelder utdanning, helse og omsorg. Statlig eierskap er også et effektivt redskap for å sikre nyskaping og distriktsinteresser og å hindre utflagging av viktig næringsaktivitet. Privatiseringer og børsnoteringer av statlige virksomheter som Telenor og Statoil har redusert statens eierskap, men gjort staten til en større eier på Oslo Børs. EL & IT Forbundet mener finanskrisen viste behovet for å øke statlig eierskap innen finanssektoren for å sikre finansiering av virksomheter og boliger. Om eierskapet til den norske staten skal økes, holdes på nåværende nivå eller reduseres, er et spørsmål om politiske valg, i likhet med hva staten skal eie. For å sikre nødvendig manøvreringsrom i en usikker verdensøkonomi, må regjeringen unngå å binde seg til ett bestemt nivå på statens eierskap, slik den har gjort det med skattenivået.

EL & IT Forbundet er tilfreds med at regjeringen har bebudet en ny eierskapsmelding. Statlig eierskap må styres aktivt på grunnlag av folkevalgte beslutninger om strategiske valg. Dagens gruppering av statlig eide selskaper i fire ulike kategorier er etter EL & IT Forbundets syn fornuftig. Sammen med de årlige eierberetningene kan dette legge til rette for større åpenhet om strategier og en mer demokratisk forvaltning av statlig eierskap. Om dette skal endres, må det være for å bedre forståelsen av statens mål med eierskapet i de ulike selskapene og gi rom for større åpenhet og styrket demokratisk innflytelse over selskapenes strategier og etterlevelsen av disse.

Uavhengig av om denne kategoriseringen opprettholdes, bør Statnett slippe avkastningskrav, når disse uansett reguleres på grunnlag av effektivitet. Det gir også liten mening i at Staten skal ta ut overskudd av selskapet de nærmeste 10 årene, jamfør investeringsoppgavene selskapet har. Statnett skal være eiet av den norske stat, både for å løse sine oppgaver på sentralnettet og som systemansvarlig. Statkraft bør fortsatt kunne pålegges viktige samfunnsmessige oppgaver, og selskapets strategi må tilpasses dette. Det vil si mer fokus på Norge, større vilje til samarbeid med medeiere i regionale selskaper og anledning til å overta hjemfalt kraft etter hvert som hjemfall trer i kraft. Vi ønsker heller ikke at Statkrafts muligheter for investeringer internasjonalt skal strupes, men selskapet bør utelukkende konsentrere seg investeringer i og utvikling av fornybar kraft.

Telenor er, slik selskapet er kategorisert, ikke pålagt viktige samfunnsoppgaver, noe vi mener ikke er i samsvar med samfunnsmessige behov for utvikling av kommunikasjon nasjonalt, og som et nasjonalt IT-lokomotiv. Denne rollen har blitt særlig viktig etter at statens solgte Banetele. Telenor må også pålegges selv å ta seg av oppgavene pålagt som dominerende teleaktør nasjonalt, som nummeropplysningen. Telenor må i likhet med andre viktige infrastrukturselskaper ha nødvendig bemanning for å ivareta behovene for tjenestekvalitet og beredskap. Fullmaktene til å redusere statens eierskap i Telenor ved såkalte industrielle løsninger må trekkes tilbake. Statens eierskap må under ingen omstendighet komme under 50,1 prosent, men heller økes noe og opprettholdes ved eventuelle industrielle løsninger.

EL & IT Forbundet ser det som en fordel at Næringsdepartementet samler statlig eierskap i departementet, med noen unntak, som selskaper som Statnett, som er et viktig redskap for politikkutøvelsen innen kraftforsyningen. Dette må imidlertid gi rom for bedre mulighet for politisk styring, og sikre at forvaltningen av statlig eierskap ikke blir overlatt et allerede mektig departementsbyråkrati.

EL & IT ønsker å opprettholde dagens statlige eierskap, men ser at mindretallseierskap i kommersielle selskaper kan og bør være kortvarig. Det er imidlertid viktig at dagens eierskap ikke blir en magisk grense, slik regjeringen har bundet seg til et gitt skattenivå, det blir fort en hemsko for effektiv statlig styring.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.
Uttalelse fra landsstyremøte vedtatt 9. juni 2022.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.