Styrk klimaloven!

Publisert: 04.05.17

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har gått sammen med 22 andre organisasjoner om tre krav til utformingen av en ny klimalov i Norge.

Organisasjonen består av fagforbund og miljøorganisasjoner, og omfatter til sammen 2,3 millioner personer. Bakgrunn for kravene er Stortingets behandling av Klima- og miljødepartementet (KLD) forslag til klimalov. Forslaget fra regjeringen kom på bestilling fra Stortinget, og er en kortfattet lov som etablerer en ramme for norsk klimapolitikk og omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Klimamål for 2030 og 2050 lovfestes

  • For 2030 er målet at Norge skal bidra til å redusere klimagassutslipp med minst 40 % sammenliknet med 1990, slik regjeringen tidligere har presentert for Stortinget og som er meldt inn til FN som Norges forpliktelse.
  • For 2050 er målet at Norge skal bli et lavutslippssamfunn.
  • Loven forplikter regjeringen til å rapportere til Stortinget hvert år om utviklingen i klimagassutslippene, utslippsframskrivninger og gjennomføring av lovfestede klimamål, sektorvise utslippsbaner for ikke-kvotepliktig sektor og om arbeidet med klimatilpasning.

EL og IT Forbundet er positive til å innføre en klimalov, men mener at forslaget er for vagt. Dette er brevet som er sendt til medlemmer av Energi- og miljøkomiteen:

Styrk klimaloven!

Sivilsamfunnet har lenge etterspurt en ambisiøs og systematisk klimapolitikk for Norge. I dag drives klimapolitikken fra klimaforlik til klimaforlik, og pressekonferanse til pressekonferanse, noe som fører til manglende helhetstenkning og gjennomføringsevne hos både Storting og regjering. Mens utslippene i andre europeiske land har gått ned siden 1990, har Norges utslipp gått opp. Derfor er det enda viktigere at Norge skjerper innsatsen mot 2030.

Klimaloven vil strukturere klimapolitikken ved å etablere et system for årlig oppfølging gjennom budsjettbehandling og stortingsbehandlinger om klima. Formålet med loven er å omstille Norge til et lavutslippssamfunn i 2050, og å legge til rette for allmenn åpenhet og offentlig debatt om klimapolitikken.

Vi mener den foreslåtte loven kan bli et viktig skritt i riktig retning. Men, fortsatt mangler det tre helt sentrale elementer i loven for at den skal bli det verktøyet for en ambisiøs klimapolitikk som sivilsamfunnet har etterspurt.

I sin behandling av klimaloven må Stortinget nå sikre at:

1) Utslippsmålet i 2050 skal gjelde for utslipp på norsk territorium for å sikre at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn i 2050, slik formålet med loven er.

2) I loven står det at klimamålene skal oppdateres hvert femte år. Stortinget må definere et tak på hvor store utslipp Norge kan ha i hver femårsperiode, slik at utslippene faktisk går ned i tråd med målet om å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

3) Regjeringen må hvert år legge frem for Stortinget utslippsbaner for alle sektorer, og en oversikt over hvilke tiltak som vil realisere de nødvendige klimakuttene i hver sektor.

Med vennlig hilsen

Akademikerne
Bellona
Caritas
Changemaker
El og IT Forbundet
Fagforbundet
ForUM
Framtiden i våre hender
Greenpeace
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Kirkens nødhjelp

Natur og ungdom
Naturvernforbundet
Naturviterne
Norsk klimastiftelse
Sabima
Spire
Tekna
Unio
WWF Verdens naturfond
YS
ZERO

 

Relevante artikler

Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.
EL og IT Forbundet er positive til regjeringens forslag til strømstøtte til næringslivet.
EL og IT Forbundet er fornøyde med at regjeringen nå setter gode ambisjoner for norsk havvind.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.