Søknadsfrister for støtte til utdanning og kompetanseheving

- innholdet kan være utdatert

LO Stats utdanningsstipend



Frist for å søke støtte fra LO Stats utdanningsstipend for studieåret 2018/2019 er 15. januar. Dette gjelder både hel- og korttidsstudier. Stipendsatsene er på 2 000 kroner for kortere utdanning og 6 000 kroner for lengre utdanning. 

Hovedkriteriet er at du kommer innunder Hovedtariffavtalen i staten eller en overenskomst i Spekter, og har minimum 1 års medlemskap. Stipendet gis på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.

Les mer om retningslinjer og vedtekter.

Her er lenke til søknadsskjema.

LOs utdanningsfond



De fleste av våre medlemmer har rett til støtte for studier fra LOs utdanningsfond. Ett av kravene er minst 3 års sammenhengende medlemskap på søknadstidspunktet. For hel- og deltidsstudier er fristen alltid 15. mai.

Søknader om støtte til korte kurs behandles fortløpende og søknad må sendes inn mens studiene er i gang. Kravet er 1 års sammenhengende medlemskap om du skal søke støtte til allmennfaglig utdanning som fører til studiekompetanse eller praksiskandidatkurs etter § 3,5 i Opplæringsloven.

Les mer om studier og stipendstørrelser

Søknadsskjema LOs utdanningsfond

Utdanningsfond LOK



EL og IT Forbundets medlemmer som går på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) har et eget utdanningsfond, ELBUS.

Kursene og utdanningen det søkes støtte for må gjennomføres av lærekrefter med pedagogisk kompetanse for å sikre en profesjonell gjennomføring og dokumentasjon av kursene. Det gis støtte til yrkesfagslærerutdanning.

Stønadssummen per dag er 2 235 kroner. Det gis støtte for inntil 10 arbeidsdager per kalenderår, totalt 22 350 kroner. 

Det er ingen søknadsfrist. Søknanden behandles fortløpende. Les mer om ordningen.

Andre muligheter for økonomisk støtte



EL og IT Forbundet har i tillegg andre fond som medlemmer kan søke om støtte fra.

Les mer om mulighetene.