Revidert nasjonalbudsjett: Bra på IT – dårlig på arbeidsliv og klima

Publisert: 15.05.18

– innholdet kan være utdatert

Tirsdag 15. mai la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen finner rom for flere satsinger, men nedprioriterer innsatsen for et godt arbeidsliv og klimatiltak.

EL og IT Forbundets foreløpige kommentarer

Ingenting mot sosial dumping

Norsk økonomi er i en forsiktig oppgang og sysselsettingen øker. Sysselsettingsveksten er imidlertid konsentrert til sektorer der sosial dumping og midlertidighet har fått feste. EL og IT Forbundet er kritisk til at regjeringen ikke styrker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i revidert budsjett.

Viktig klimatiltak på vent

Siden 2015 har staten samarbeidet med tre industriaktører om å utvikle fullskala CO2-fangst fra norske industrianlegg: Norcem i Brevik, Yaras på Herøya og energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud.

Dette er store teknologiprosjekter som skaper arbeidsplasser, i tillegg til å være vesentlige globale klimatiltak.

I statsbudsjettet for 2018 barberte regjeringspartiene satsingen med 90 prosent, ned til 20 millioner kroner. Dette rettes kun delvis opp i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen øker bevilgningen med 80 millioner kroner og Norcems prosjekt i Breivik sikres videreføring.

EL og IT Forbundet mener økningen burde vært mye høyere, og at forprosjektering på anlegget Fortum Oslo Varme på Klemetsrud burde vært inkludert. Anlegget på Klemetsrud er ett av Norges største punktutslipp av klimagasser, og teknologien som eventuelt utvikles kan overføres til mange lignende anlegg i Europa.

– Vi sender utfordringen til Stortinget. Om viljen er der, så kan flertallet sikre framdriften i to prosjekter. Begge er viktige for både klima og arbeidsplasser, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Yara mener selv at det ikke er fornuftig å videreføre deres prosjekt nå.

Gode IT-satsinger

Regjeringen setter som varslet av 450 millioner kroner til den teknologiske skolesekken. Den teknologiske skolesekken skal bidra til at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og programmering og tilgang til gode digitale læremidler. Bevilgningen fordeles ut over en periode på fem år. Omlag halvparten av pengene skal gå til utvikling av digitale læremidler.

Det settes også av ekstra penger til bedre IKT-sikkerhet. Fem millioner tilfaller Simula og Simula@UiB i Bergen for å utdanne norske kryptologer. Bevilgingen for å stimulere høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr ingeniør- og IKT-utdanning til å legge mer vekt på IKT-sikkerhet i utdanningen, økes med 1 million.

EL og IT Forbundet er fornøyd med disse bevilgningene.

– Vi har ved flere anledninger påpekt at Norges fagmiljøer innen IT-sikkerhet må styrkes. Satsingen på datasikring må trappes opp i takt med digitaliseringen av samfunnet, så dette er et godt bidrag, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Regjeringen vil øke Gieks garantikapasitet for byggelån med to milliarder kroner. Dette er viktig for arbeidsplassene i verftsindustrien.

Hva er revidert nasjonalbudsjett?

Kort fortalt er revidert budsjett en samling av alle endringer og tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet som er vedtatt underveis i budsjettåret, samt forslag til nye endringer. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.