Nye lover og forskrifter i 2019

Publisert: 30.01.19

– innholdet kan være utdatert

Ved inngangen til det nye året trådte en rekke nye lover og forskrifter i kraft. Her er noen av dem:

Forbudt med nulltimerskontrakter

Det er foretatt en innstramming i hva som er en fast ansettelse. Hensikten er å skape større forutsigbarhet for arbeidstaker. Det innebærer at det må være avtalt et konkret arbeidsomfang, og en stillingsandel eller stillingsprosent som er i samsvar med det.

Bemanningsbyråene kan ikke lenger la ansatte gå uten lønn i perioder uten oppdrag – for eksempel jobbe i februar, gå uten lønn i mars og så jobbe igjen i april. Lovendringen tydeliggjør plikten til informasjon om arbeidstid i de tilfellene arbeidet skal utføres periodevis. Arbeidsavtalen skal fastsette eller gi grunnlag for å beregne når en arbeidstaker har rett og plikt til å arbeide.

Krav om landsdekkende tariffavtale for å leie inn arbeidskraft etter avtale med tillitsvalgte

Utgangspunktet for innleie fra bemanningsforetak er at bedrifter kun kan leie inn i samme grad som en kan ansette folk i midlertidig stilling. Virksomheter bundet av tariffavtale har imidlertid hatt adgang til å leie inn uten begrensningen knyttet til midlertidige ansettelser. Forutsetningen har vært at det er inngått en avtale med tillitsvalgt som representerer et flertall av arbeidstakergruppen hvor det skal leies inn.

Det vil nå bli stilt strengere krav til hvilke bedrifter som kan inngå en slik avtale. Det holder ikke lenger å være bundet av en «husavtale». Bedriften må være bundet av en tariffavtale inngått med de større arbeidstakerorganisasjonene – fagforening med innstil­lingsrett. LO-forbundene omfattes av dette. Det betyr at bedriftene må være mer nøye på om underleverandører har tariffavtale dersom de antar at det blir nødvendig med innleie hos underleverandøren. Bestemmelsen er et godt tiltak mot husforeninger og såkalte «serviettavtaler».

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Etter arbeidsmiljøloven har deltidsansatte rett til å øke sin stilling fremfor at det blir gjort nyansettelse i virksomheten. Denne fortrinnsretten for de deltidsansatte er avhengig av at den kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver, og den deltidsansatte er kvalifisert for stillingsutvidelsen. Fra nyttår styrkes fortrinnsretten for deltidsansatte, ved at det blir åpning for at deltidsansatte også kan ha fortrinnsrett til bare en del av en utlyst stilling.

Presisering av treårsregelen og midlertidig ansettelse på flere grunnlag i kombinasjon

Det er gjort en presisering av at arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år etter § 14-9 andre ledd bokstav a, b eller f i kombinasjon, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Bestemmelsen er ny, men innebærer en lovpresisering av gjeldende rett.

Dagpengeordningen

Begrensningen på 6G i dagpengeordningen i folketrygdloven skal gjelde inntekten i hvert enkelt av de tre siste årene før søknadstidspunktet, i stedet for gjennomsnittet. Etter dette vil praksis for beregningen av 6G-begrensningen bli den samme for dagpengene som for arbeidsavklaringspenger, sykepenger og uførepensjon.

Skatt på diettpenger ved jobbreiser

Fra 1. januar innføres det en ordning hvor man må skatte av diettpenger på jobbreiser dersom summen overstiger en viss grense. På reiser med overnatting på hotell er den nye skattefrie satsen satt til 578 kroner, uansett om man reiser innenlands eller utenlands.

Tidligere har man sluppet skatt så lenge diettpengene holder seg innenfor statens satser, men nå vil statens satser i flere tilfeller være høyere enn den skattefrie grensen. For eksempel er diettillegget for Danmark på 1190 kroner.

På dagsreiser som varer imellom 6 og 12 timer innføres det en skattefri sats på 200 kroner, mens satsen blir på 400 kroner for reiser over 12 timer.

Foreldrepengeperioden – pappaperm

Når foreldrene velger 100 prosent uttak i 49 uker, får de 15 uker hver pluss 16 uker til fri fordeling seg i mellom. Fra 1. januar deles foreldrepengeperioden også i tre like deler ved 80 prosent uttak i 59 uker. Foreldrene får da 19 uker hver, og 18 uker til fordeling.

Permittering

Antall lønnspliktdager for arbeidsgiver under permittering øker fra 10 til 15 dager. Endringen gjelder nye permitteringer som iverksettes 1. januar 2019 eller senere.

Perioden arbeidsgiver har fritak for lønnsplikt og den tilsvarende perioden for dagpenger under permittering reduseres fra 49 til 26 uker. Endringen gjelder nye permitteringer som iverksettes 1. januar 2019 eller senere.

Ny sikkerhetslov

Den nye sikkerhetsloven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet. Den gamle sikkerhetsloven la stor vekt på beskyttelse av gradert informasjon. Den nye loven endrer ikke på det, men vil også kunne omfatte informasjonssystemer, infrastruktur og objekter av sentral betydning for nasjonal sikkerhet. Dette vil kunne være virksomheter innenfor de aller fleste samfunnssektorene, som for eksempel virksomheter av sentral betydning for forsvars- og beredskap, økonomisk stabilitet, strømforsyning eller sentrale deler av statsforvaltningen. Det skriver Justisdepartementet på sine nettsider.

Les mer om endringer i regelverk fra 1. januar 2019 på regjeringens nettside

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.