Mye bra fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

- innholdet kan være utdatert

Rapporten fra ekspertutvalget om grønn konkurransekraft inneholder mange anbefalinger som EL og IT Forbundet støtter.

Utvalgets oppdrag var å gi anbefalinger for hvordan Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn, og samtidig skape verdier og nye arbeidsplasser.

Rapporten er nå ute på høring.

Det har vært involvert representanter fra mange bransjer, fra både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, i ekspertutvalgets arbeid. Det har vært stor enighet om både forståelse av utfordringene og forslag til tiltak. Nå er det viktig at regjeringen raskt er på ballen. Den må gi tydelige signaler for hvordan rapporten skal følges opp.

Faste ansettelser og partssamarbeid er bra for omstillingenUtvalget omtaler den norske arbeidslivsmodellen som et konkurransefortrinn. Det er veldig positivt, selv om den i liten grad peker på hvordan dette kan følges opp i praksis. EL og IT Forbundet mener at partssamarbeid og medvirkning i omstillingsprosesser er en forutsetning for å finne de beste løsningene, og for å forankre nødvendige endringer. Velferdsstatens sikkerhetsnett og bedriftsdemokrati gir tryggere rammer for omstilling. Svekkelser i lover, regelverk og samarbeidsforhold vil uten tvil påvirke evnen til omstilling. Regjeringens åpning for økt bruk av midlertidig ansettelser og bruk av bemannningsbyråer hemmer viljen og evnen til omstilling, og en innstramming av arbeidsmiljøloven på disse områdene vil være et positivt bidrag til grønn omstilling.Styrk den offentlige innkjøpskompetansenEL og IT Forbundet støtter forslaget om å opprette et nasjonalt senter for innkjøpskompetanse. Tanken med senteret er å sikre statlige organer, fylker, kommuner og andre som har innkjøpsoppgaver basert på offentlige reguleringer, opplæring og tilgang til relevant kompetanse på anskaffelse av lavutslippsløsninger og miljøvennlige varer og tjenester. Det er viktig at kompetansesenteret får kapasitet til å gi råd og veiledning.

EL og IT Forbundet er imidlertid ikke uten videre enig i utvalgets anbefaling om at «Der det er, eller kan utvikles, gode markedsbaserte løsninger, bør ikke det offentlige selv utvikle konkurrerende løsninger«. Offentlig eie og drift av infrastruktur og tjenester er i mange tilfeller mer økonomisk rasjonelt, samtidig som det gir bedre muligheter for både styring og planmessige reduksjoner av utslipp knyttet til innkjøp og drift.

Endringer i Industrikonsesjonsloven støttes ikkeEL og IT Forbundet støtter ikke utvalgets forslag om å vurdere endringer i Industrikonsesjonsloven. Utvalget foreslår at «For å legge til rette for økt kapitaltilgang i vannkraftbransjen bør regjeringen vurdere endringer i Industrikonsesjonsloven som regulerer eierskapet i bransjen».

Vi mener loven fungerer godt og at den ivaretar formålet om offentlig eierskap.

Forutsigbar utbyttepolitikkVi støtter imidlertid utvalget i at offentlige eiere bør ha en stabil og langsiktig utbyttepolitikk som bidrar til forutsigbarhet og norsk verdiskaping.

Regjeringens nettsted for grønn konkurransekraft.