Ja til faste ansettelser – nei til vikarbyrådirektivet

Publisert: 30.11.11
(Endret: 25.01.22)

– innholdet kan være utdatert

Gjennom slike ansettelser kommer arbeidsgiverne unna de forpliktelser de ellers ville ha overfor egne ansatte. EL & IT Forbundet kan ikke akseptere denne samfunnsutviklingen. Gjennom en slik ordning vil arbeidsgiver kunne ansette midlertidige medarbeidere på lave stillingsbrøker og kunne kvitte seg med disse uten videre forpliktelser.

Dette direktivet går rett i strupen på fagbevegelsens ideologiske identitet, hvor faste ansettelser er selve grunnpilaren i det velferdssamfunnet vi i dag har.

Direktivet har også i seg bestemmelser som griper langt inn i Arbeidsmiljøloven og vårt partssammensatte avtaleverk, noe som er helt uakseptabelt.

At en rødgrønn regjering, som i stor grad støtter seg på fagbevegelsen, foreslår å implementere et EU-direktiv som arbeidsgiversiden applauderer, er tankeløst og forkastelig.

Dette direktivet vil være som å kople inn turboen i ferden mot et klassedelt samfunn hvor forskjellene mellom fattige og rike vil eskalere til høyder vi aldri hadde kunnet tenke oss kunne skje i vårt velferdssamfunn som er tuftet på ordnede arbeidsforhold og rettferdig fordeling.

Faste ansettelser, organisasjonsfrihet og kollektive avtaler er grunnpilaren i trepartssamarbeidet. Med midlertidige ansettelser (i vikarbyråer) vil fagbevegelsen etter hvert smuldre bort. Det er svært vanskelig å få en tillitsvalgtordning til å fungere i slike firma, og rekrutteringen vil for en stor grad basere seg på utenlandsk billig arbeidskraft som har vanskelig for å stå opp for sine rettigheter. Dette vil i sin tur føre til at rekrutteringen av nye medlemmer vil stoppe opp.

Vi mener at LO ikke har fått de nødvendige forsikringer fra regjeringen om at dette direktivet ikke skal få konsekvenser for norske arbeidstakere. Dette fordi direktivet er dynamisk og forståelsen og praktiseringen av direktivet vil til syvende og sist bli avgjort av EFTA-domstolen. Derfor kan ingen regjering gi slike forsikringer!

På landsmøtet til Fellesforbundet kunne heller ikke Stoltenberg gi noen forsikringer for at direktivet ikke ville få negative konsekvenser for norske arbeidstakere. Dette førte til at Fellesforbundet, i likhet med EL & IT Forbundet, krevde at reservasjonsretten må brukes mot direktivet.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe må, i likhet med fagbevegelsen, si nei til vikarbyrådirektivet og be regjeringen om å bruke reservasjonsretten. Dette vil være et viktig signal til velgerne foran stortingsvalget 2013.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.