Landsmøteuttalelse: Likestilling i det grønne skiftet – utdanning og arbeidsmarkedet

08.05.23
Norge er god på likestilling mellom kvinner og menn, og det er ikke tvil om at likestillingen har kommet langt.

Samtidig er vi ikke i mål. En av våre vedvarende likestillingsutfordringer i Norge er kjønnsdelte utdanningsvalg og et kjønnsdelt arbeidsmarked. Menn og kvinner tar ulik utdanning og har ulik posisjon i arbeidsmarkedet. Derfor betyr ikke grønn omstilling nødvendigvis lik tilgang til nye, grønne jobber for kvinner og menn. EL og IT Forbundet mener det er viktig å sikre at kjønn- og likestillingsperspektivet inngår i det grønne skiftet. At både kvinner og menn får muligheten til å delta, gjennom å bryte det kjønnstradisjonelle skillet.

I Norge forskes det lite på hvordan likestilling kan inngå i den grønne omstillingen av arbeidslivet og hvilke utfordringer og problemstillinger vi står ovenfor. Finland har som det første landet i Norden fått utredet likestillingskonsekvenser av foreslåtte klimatiltak. En forskningsrapport konkluderer med at de foreslåtte tiltakene i hovedsak er rettet mot de mannsdominerte sektorene, og at økonomisk aktivitet og antall arbeidsplasser vil vokse mest der. Rapporten konkluderer også med at det må på plass tiltak for å motvirke kjønnsubalansen i de bransjene som drar de største fordelene av klimatiltakene. EL og IT Forbundet mener at regjeringen må starte et utredningsarbeid om likestillingskonsekvenser i det grønne skiftet. Det må settes av nok økonomi og ressurser til dette arbeidet.

Bransjene forbundet organiserer domineres av menn. Den totale kvinneandelen for elektrofagene er på fire prosent. Det er heller ikke mange kvinner i IKT-bransjene – rundt 26 prosent. Ulike aktører i utdanningsektoren og i arbeidslivet har i flere tiår prøvd å gjøre noe med kjønnsubalansen i fag- og yrkesopplæringen og i deler av arbeidslivet, uten å lykkes nevneverdig. Tiltakene har i hovedsak vært kampanjer og prosjekter. Vi har sett at rekrutteringen øker mens aktiviteten pågår, erfaringene viser oss dessverre at slike tiltak har begrenset effekt over tid og at man etter en stund vender tilbake til status quo. Skal vi lykkes med dette arbeidet er det behov for langvarige tiltak. Utdanningsmyndighetene (Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet) bør ha det overordnede nasjonale ansvaret for området. Det må følge økonomi med og regionale/fylkesvise likestillingsressurser. På denne måten tas et tydelig statlig ansvar for pådriverarbeid og kompetanse for bedre kjønnsbalanse. Økonomiske rammer for aktiviteter må følge med.

EL og IT Forbundet mener tiden er overmoden for å legge en langsiktig nasjonal strategi for å bedre kjønnsbalansen i fag- og yrkesopplæring og i deler av arbeidslivet. Satsingen må forankres i utdanningspolitikken og fortsette til det er minimum 20 prosent av begge kjønn på fagutdanningene. Vi krever tiltak for å bedre arbeidsmiljøet for det underrepresenterte kjønn i utdanningene og yrkene.

Regjeringen har varslet at det skal opprettes ett nasjonalt kompetansesenter for yrkesfag. Vi mener at senteret kan ha en viktig rolle i arbeidet med å utvikle langsiktige tiltak for å bedre kjønnsbalansen. EL og IT Forbundet vil arbeide for at kjønnsperspektivet i fag- og yrkesopplæring blir en del av senterets mandat.

I lyset av det grønne skiftet er det ekstra viktig å sette søkelyset på kjønnsperspektivet nå. For næringer som blir berørt av grønn omstilling, er mangfold, også kjønnsmessig mangfold, et godt utgangspunkt for nytekning og utvikling i virksomhetene.

Skal vi lykkes med likestilling og mangfold i det grønne skiftet er det en forutsetning å kunne rekruttere fra hele befolkningen. Det haster derfor med å rette opp i de kjønnsmessige skjevhetene i utdanningsvalg og arbeidsliv. Det er feilslått hvis vi ikke greier å rekruttere fra hele befolkningen.

Dernest er det helt avgjørende at kvinner møter de samme lønnsvilkårene som menn i bransjen, for at bransjen skal framstå attraktiv og være et reelt alternativ. Dette er det partene i arbeidslivet som bærer ansvaret for. Vi har over lengre tid sett at kvinner i elektrofagene havner langt bak menn på de offisielle lønnsstatistikkene. Dette er ikke akseptabelt. Derfor vil EL og IT Forbundet i landsmøteperioden ta ansvar for dette ved å kartlegge, avklare og jobbe målrettet mot den ulike lønna mellom kvinner og menn i våre bransjer.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er opptatt av at våre medlemmer skal ha trygge og gode pensjonsordninger. Dette er alderspensjonsordninger i Folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP), og tjenestepensjonsordninger.
EL og IT Forbundet, og forbundets ungdomsutvalg, har satt psykisk helse på sakskartet. Dette er et tema som har vært underkommunisert i fagbevegelsen.
Stabil og sikker forsyning av elektrisk kraft er en samfunnskritisk oppgave.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.