Landsmøteuttalelse: EL og IT Forbundet krever trygge og gode pensjonsordninger!

08.05.23
EL og IT Forbundet er opptatt av at våre medlemmer skal ha trygge og gode pensjonsordninger. Dette er alderspensjonsordninger i Folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP), og tjenestepensjonsordninger.

Ny folketrygd startet i 2011. Det er positivt at alle i prinsippet kan gå av fra fylte 62 år, men mange faller utenfor denne muligheten. Dette gjelder først og fremst dem som ikke har opptjent stor nok pensjonsbeholdning, ofte forårsaket av deltidsstillinger, lav lønn, har flyttet til Norge i voksen alder, eller at de ikke har AFP. Kvinner er overrepresentert blant disse. De første årskullene kommer godt ut av den nye ordningen, hvis de kan kombinere folketrygd med AFP og kan stå i jobb til de nærmer seg 67 år. Dette vil endrer seg dramatisk etter hvert som levealdersjusteringen spiser opp store deler av pensjonen og det midlertidige kompensasjonstillegget forsvinner med 1962-årskullet. Dette vil bidra til ytterligere lavere AFP-utbetaling for yngre årskull.

Andelen ansatte med innskuddspensjoner øker. Problemet er at for svært mange er innskuddene for lave, ordningene er for dyre å administrere, og de er ensidig styrt av arbeidsgiver. De blir også kraftig avkortet dersom en ikke greier å stå i jobben lenger enn til 62 år.

AFP-ordningen er endret fra en førtidspensjon for dem som må gi seg tidlig i arbeidslivet til en livsvarig tilleggspensjon. Videre risikerer man å måtte jobbe flere år utover 62 før man får råd til å gå av. EL og IT Forbundet vil arbeide for at effekten av levealdersjusteringen reduseres. For de av våre medlemmer som må gi seg tidlig i arbeidslivet, er retten til å gå av med AFP uten tap i livsvarig pensjon uvurderlig. EL og IT Forbundet forventer at reformert AFP kommer på plass senest innen 2024. Vi er positive til at man på denne måten kan opptjene AFP-rettigheter uavhengig av dagens kvalifiseringsordninger. EL og IT Forbundet vil arbeide for at tiden for full opptjening skal være så kort som mulig, med en målsetting om en opptjeningstid på 20 år. Staten må bidra med betydelige midler i ordningen. Hvis partene og staten ikke klarer å peke på en god nok løsning innen utgangen av 2024 må LO vurdere andre løsninger. Avtalen skal på uravstemning blant LO sine medlemmer.

EL og IT Forbundet krever at regjeringen må øke ytelsene i Folketrygden og redusere effekten av levealdersjusteringen i alle pensjonsordningene. Ett av elementene vil være et flatt tillegg i Folketrygden.

EL og IT Forbundet krevet videre at den lovbestemte minstesatsen i innskudds- og hybridordningene økes og at det innføres avtalerett på alle tjenestepensjonsordninger, og vi vil arbeide for at de ligger på et nivå som minst tilsvarer 5 % på inntekter opp til 12 G.

Videre krever vi at det offentlige tar ansvar for forvaltningen av pensjonskapitalbevis, pensjonsbevis og fripoliser, slik at verdiene ikke forringes av administrasjon og gebyrer.

Vi krever at regjeringen bidrar til en løsning for reformert AFP med en opptjeningstid som oppleves god nok til at medlemmene i LO vil godta denne i en uravstemning. EL og IT Forbundet krever videre at uførepensjoner skal inn i alle tjenestepensjonsavtaler, og at den offentlige uførepensjonen med dagens profil og barnetillegg opprettholdes.

Relevante artikler

Norge er god på likestilling mellom kvinner og menn, og det er ikke tvil om at likestillingen har kommet langt.
EL og IT Forbundet, og forbundets ungdomsutvalg, har satt psykisk helse på sakskartet. Dette er et tema som har vært underkommunisert i fagbevegelsen.
Stabil og sikker forsyning av elektrisk kraft er en samfunnskritisk oppgave.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.