Ikke ta fra kommunene – stimuler heller til oppgradering av vannkraftverkene

- innholdet kan være utdatert

Det regjeringsnedsatte utvalget som har vurdert beskatningen av vannkraft la fram sin utredning mandag 30. september.Har ikke svart på oppdragetUtvalget foreslår å avvikle ordninger som gir kommunene direkte inntekter fra vannkraft. Det svarer ikke på oppdraget, som var å vurdere om innrettingen på grunnrenteskatten hindrer oppgraderinger av vannkraftverk.

Ekspertutvalget ble nedsatt etter krav fra energibransjen og kommunene, som ba om endringer av dagens vannkraftbeskatning. Bakgrunnen er at den hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme oppgraderinger blir gjennomført. Nå foreslår utvalget – stikk i strid med de berørte parters anbefaling – å øke den statlige grunnrenteskatten. Det foreslår i stedet å fjerne alle de kommunale ordningene, som konsesjonsavgiftene, konsesjonskraft og eiendomsskatt – ved at produksjonsutstyr og installasjoner og fallrettene skal ut av verdigrunnlaget. 

Tar 3,7 mrd fra kommuneneOmfordelingen er på 3,7 milliarder kroner fra kommunene til staten (4 milliarder om man også tar med fylkeskommunene), ifølge LVK.

– Det er ingen farbar vei å ta inntektene fra kommunen. Vi ber heller om en økning i skjermingsfradraget i vannkraftbeskatningen. Det er målrettet og vil utløse flere investeringer i vannkraftnæringen, uten at kommunene fratas inntekter. Forslaget støttes av bransjen og kommunene, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

EL og IT Forbundet mener at vannet tilhører folket, og inntektene skal komme kommunene til gode. En av begrunnelsene er blant annet at naturinngrepene skal kompenseres.

Uaktuelt å svekke det offentlige eierskapetSanderud-utvalget beskriver forutsetninger som må være på plass for at deres forslag til utforming av grunnrenteskatten ikke skal påvirke investeringsbeslutningene. En av disse forutsetningene er at eierskapsbegrensningene og det lovfestede offentlige eierskapet avvikles.  

– Det er fullstendig uaktuelt for EL og IT Forbundet å støtte et hvert forslag som undergraver folkets eierskap til vannkraftressursene. Når utvalget legger privatisering inn som premiss, så forteller det oss at rapporten hører hjemme i en igjenlåst skuff, sier Andersen.

Godt råd fra utvalget – vurder grunnrenteskatt og naturressursskatt for vindkraftI sin rapport skriver utvalget følgende: «Kostnadene for vindkraft er fallende, og det er høy utbyggingstakt. En bør derfor følge utviklingen i vindkraftkostnader og kraftpriser og vurdere om det kan forventes grunnrente. Utvalget tilrår at det gjøres en vurdering av om det bør innføres grunnrenteskatt og naturressursskatt for vindkraftverk».

EL og IT Forbundet mener at vindkraft skal ha samme regler som vannkraft, det vil si innføring av grunnrenteskatt, en regel om minst 2/3 norsk offentlig eierskap og hjemfallsordning.

Rapporten fra ekspertutvalget kan leses her.