Hvordan sikre trygg forsyning når kraftsystemet er væravhengig?

- innholdet kan være utdatert

For mange av oss har sommeren i år vært aldeles fortreffelig. Det har vært sol, varme og nesten ikke regn. Men, sommeren viste også hvor sårbar energiforsyningen er for uforutsigbart vær. Norge har et væravhengig kraftsystem, hvor nesten all kraftproduksjonen er vannbasert. Prognosene i forkant av sommeren ga lite å være bekymret for; antatt nedbørsmengde og temperatur tilsa ikke at vi ville få lavere fyllingsgrad enn vanlig og den varmeste sommeren de fleste av oss kan huske. Men nedbøren uteble og varmen kom.

Deler av sommeren har vi importert mer enn vi har eksportert, stikk motsatt av et vanlig år hvor vi eksporterer et kraftoverskudd. Det er viktig, og riktig, at vi sparer på vannet i magasinene for å ruste oss til vinteren. Da er det avgjørende at vi får strøm fra annet hold. Kraftmarkedet tilsier at prisen må være høyere for at kraften skal flyte dit den trengs, vi har ingen «forkjøpsrett» på europeisk kraft. Derfor har vi fått høyere priser enn på lenge denne sommeren. Bildet er dessuten sammensatt, ettersom Europa også sliter med ekstrem varme, og har måttet redusere sin kraftproduksjon.

Kraftutveksling er viktigere enn noen gangVi kan ikke ta for gitt at årets tørke og varme er et unntak. «Unormalen» er den nye normalen. Vi må forvente både tørrere og våtere vær framover, kort sagt mer ustabilitet. Selv om vannkrafta er ryggraden i vår strømproduksjon, må vi ha flere ben å stå på for å sikre forsyningen. Muligheten til å importere og eksportere strøm er av avgjørende betydning. Et innestengt kraftmarked vil ikke tåle gjentagende tørke og varme uten at det legger press på forsyningssikkerheten, både for husholdningene og industrien. NVEs gjennomgang av strømprisene viser også at vi har fått billigere strøm på vinterstid i Norge som følge av kraftutvekslingen, tidspunktet vi forbruker mest strøm. Alternativet ville vært å spare på vannet om vinteren, og knapphet fører til høyere priser. For ikke å snakke om den økte flomfaren som oppstår hvis vi ikke senker vannivået i magasinene før vårløsningen. Uten kraftutveksling vil vi også få mer varierende strømpriser.

Vi trenger mer vindkraftI tillegg til den naturgitte vannkrafta er Norge også godt disponert for vindkraft. Faktisk så godt at den flere steder snart vil være lønnsom å bygge ut. Vi står foran en elektrifisering av samfunnet og vindkraft vil være et viktig bidrag. Derfor mener EL og IT Forbundet at det må fokuseres på, og legges til rette for, økt vindkraftproduksjon, der dette ikke vil føre til uforholdsmessige naturinngrep. Satsing på offshore vind må styrkes.

Kraftverkene må oppgraderesVannkraftverkene har behov for betydelig oppgradering. Mange av dem begynner å dra på åra og trenger fornyelse, samt at forskning og nyere oppgradering- og utvidelsesprosjekter viser at kan man øke produksjonen betydelig. Det er viktig at det legges til rette for dette, også via politiske prioriteringer. EL og IT Forbundet har tatt til orde for en gjennomgang av beskatning av vannkraftproduksjonen med siktemålet å gjøre kraftprodusentene i stand til å oppgradere og øke sin produksjon. Forbundet følger med forventning det nedsatte utvalget som skal vurdere vannkraftbeskatningen med frist høsten 2019. 

Norge er en nettoeksportør av strøm. Det kommer forbrukerne til gode i form av lavere pris på strømmen og redusert nettleie. Men vi skal være svært glade for at vi er tilknyttet et større marked vi ikke bare kan tjene penger på, men også ty til når vann og vind ikke står oss bi. Fyllingsgraden i magasinene er nå på vei oppover, men kraftsystemet er fortsatt væravhengig. Derfor er det viktig for forsyningssikkerheten at vi har kraftutveksling med andre land og at andelen kraft basert på andre fornybare ressurser øker.