Hva betyr ACER for Norges råderett over energipolitikken?

Publisert: 20.12.17

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har utarbeidet et notat om ACER og hva det har å si for energipolitikken i Norge.

Regjeringen og stortingsflertallet går inn for å utvide Norges energisamarbeid med EU. Det skal blant annet skje ved at Norge deltar i ACER – EU-utgaven av Norges Vassdrags- og Energidirektorat. ACER ble opprettet i 2011 for å styrke samarbeidet mellom de nasjonale reguleringsmyndighetene i Europa. Hittil har NVE deltatt uformelt i deler av byråets arbeid. Gjennom det nye regelverket gis NVE deltagerrett, men ikke stemmerett i byrået.

EL og IT Forbundet er i utgangspunktet positiv til et regionalt og europeisk samarbeid innen energisektoren. Vi mener også det er viktig at Norge får mer innflytelse på det europeiske kraftmarkedet, som vi allerede en del av. Men vi er imot at Norge fratas råderetten over norsk energipolitikk.

Samarbeid er bra

EU ønsker både å erstatte dagens kull- og kjernekraft med fornybar energi, og å legge til rette for samarbeid mellom land for å styrke forsyningssikkerheten når kraftproduksjon blir mer avhengig av været. Norges vannkraft er regulerbar, noe som betyr at den kan lagres i magasiner og brukes ved behov. Dette er en utfyllende egenskap sammenlignet med andre fornybare energikilder, som må omsettes som ferskvare. Et godt samarbeid om kraftutveksling vil styrke både inntektsmulighetene og forsyningssikkerheten til Norge.

Viktig å beholde nasjonal råderett

I notatet ber EL og IT Forbundet om en avklaring på hvilke konsekvenser en eventuell tilslutning til ACER vil få Norges råderett over energipolitikken. For EL og IT Forbundet er det avgjørende at Norge beholder den nasjonale kontrollen over disse områdene.

Dette er spørsmålene EL og IT ønsker besvart

  • Kan Norge reservere seg mot ACER-forordningen samtidig som man innlemmes i den europeiske energiunionen?
  • Hvis så, vil ESA fortsatt ha myndighet til å rette vedtak mot norske myndigheter som følge av vedtak i ACER?
  • I hvilken grad vil implementeringen av tredje energimarkedspakke påvirke Norges reelle mulighet til å fatte nasjonale beslutninger om norsk energipolitikk sammenlignet med dagens situasjon?
  • Hvor langt strekker ACERs (ESAs) myndighet seg ovenfor uavhengig reguleringsmyndighet til hva gjelder forhold som fram til nå har vært underlagt nasjonale beslutninger, eksempelvis nivået på kapasitet til kraftutveksling eller behov for ytterligere infrastruktur?
  • Vil implementering av forordningen medføre at Norge fratas mulighet til å beslutte hva flaskehalsinntekter skal brukes til, herunder nettleie?
  • Vil NVE som uavhengig reguleringsmyndighet kunne fatte vedtak knyttet til kraftutveksling og infrastruktur på tvers av politiske føringer?
  • I hvilken grad vil denne tvisteløsningsmekanismen bidra til å sikre muligheten for en nasjonal og uavhengig energipolitikk?
  • Kan Kommisjonens retningslinjer gripe inn i Norges vurdering av behov for ytterligere utenlandskapasitet?
  • Kan Kommisjonen vedtak virke inn på de nasjonale økonomiske rammebetingelsene for utlandskabler?

Energi- og miljøkomiteen avholder en åpen høring om saken den 2. februar 2018.

Les mer om ACER i dette notatet.

 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.