Gi Arbeidstilsynet myndighet til å stoppe ulovlig innleie!

- innholdet kan være utdatert

Stortinget skal behandlet et forslag om å gi Arbeidstilsynet kompetanse til å håndheve lovbestemmelser om innleie fra bemanningsforetak.

EL og IT Forbundet deltok på høringen 31. januar og støttet forslaget. Bakgrunnen for forslaget er blant annet nye regler om ansettelser og innleie i arbeidsmiljøloven. De gjelder fra 1. januar 2019. Lovendringene betyr en innstramming både overfor bemanningsbransjen og arbeidsgivere som ønsker å leie inn arbeidskraft.

Siden kollektiv søksmålsrett for fagforeninger ved ulovlig innleie ble fjernet i 2015, så er det i dag bare den innleide arbeidstaker alene som kan utfordre lovligheten ved mistanke om ulovlig innleie. Foruten å støtte forslaget som er fremmet, kommer EL og IT Forbundet i høringen til å oppfordre Stortinget til å gjeninnføre den kollektive søksmålsretten for fagforeninger.

Storo-eksempel: Nesten 90 prosent innleieI fjor dukket saken om AR Elektro Prosjekt opp. Det viste seg at bedriften hadde kun åtte egne faste ansatte og 64 innleide montører fra bemanningsbyråer blant elektrikerne på Veidekkes byggeprosjekt på Storo i Oslo. Bedriften hadde ikke tariffavtale eller organiserte ansatte.

EL og IT Forbundet varslet Arbeidstilsynet. Vi viste til arbeidsmiljølovens paragraf 14-12, hvor det står at innleie bare kan gjøres når det er et midlertidig behov. Forbundet mente at Storo-prosjektet er et helt ordinære oppdrag i bedriften, som ifølge eget nettsted «levere total elektroentreprise til spesielt store prosjekter».

Arbeidstilsynet svarte med at de ikke hadde hjemmel for å gripe inn.

Vårt høringsnotat: Representantforslag 57 L  (2018 – 2019)EL og IT Forbundet er et forbund for ansatte innen IKT, energi og el-installasjon. Vi organiserer ca. 38 000 yrkesaktive medlemmer innen disse sektorene.

Forbundet har over mange år jobbet aktivt med problemer innen ut- og innleie av arbeidskraft i våre bransjer. Spesielt gjelder dette el-installasjon innen bygg- og anleggsvirksomhet. Gjennom vårt arbeid har vi ved mange tilfeller kommet bort i problemstillinger vedrørende innleie som klart bryter med arbeidsmiljølovens bestemmelser både før og etter endringene som begynte å gjelde fra 1. januar i år.

EL og IT Forbundet deler bekymringen til forslagstillerne fra SP angående den manglende kompetanse Arbeidstilsynet i dag har til å følge opp lovens bestemmelser vedrørende innleie. Det etter EL og IT Forbundets syn viktig og riktig å innføre nye bestemmelser som gir Arbeidstilsynet muligheter til å gripe inn i ulovlige innleieforhold og stoppe disse.

Slik loven fungerer i dag så er det bare den innleide selv som kan stoppe ulovligheter rundt et innleieforhold. Det å gi den enkelte polakk, bulgarer, rumener eller estlender ansvaret for at norsk lov blir fulgt i et innleieforhold er ikke en tilfredsstillende situasjon. Dette er, og må være, et myndighetsansvar. På den bakgrunn er det viktig å innføre bestemmelser som gjør at Arbeidstilsynet kan håndheve loven på en bedre måte.

Dette er spesielt viktig etter at nye reguleringer i arbeidsmiljøloven ble innført. Skal disse endringene få den tilsiktede virkning så må Arbeidstilsynet kunne håndheve loven effektivt gjennom pålegg, dagsmulkter og stans av innleieforhold.

EL og IT Forbundet støtter på denne bakgrunn det fremlagte forslaget fra representantene fra SP.

 

 

Les hele representantforslag her.