EL og ITs innleieundersøkelse 2019

Publisert: 11.11.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har gjennomført en undersøkelse om innleie av arbeidskraft. Resultatet viser flere interessante funn.

Spørsmålene i undersøkelsen er besvart av i alt 225 klubbledere i forbundet.

Det vanligste er innleie fra produksjonsbedrifter, ikke fra bemanningsbyråer

60 prosent av de som har svart i undersøkelsen, svarer at bedriften har hatt innleie i 2019. Ifølge undersøkelsen ser det ut til at innleie fra andre produksjonsbedrifter er vanligere enn fra bemanningsbyråer. Dette viser at det finnes alternativer til bemanningsbyråer, og at bygg- og anleggsbransjen kan klare seg uten disse. EL og IT Forbundet vil forby innleie fra bemanningsselskaper.

Dette funnet er i tråd med en undersøkelse som Fafo gjorde om offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter  på oppdrag fra EL og IT Forbundet i 2018.  

En rapport lagd av Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus, Heismontørenes Fagforening (EL og Forbundet), Rørleggernes Fagforening avdeling 605, Tømrer og Byggfagforeningen avdeling 601 og Oslo Bygningsarbeiderforening avdeling 603 (Fellesforbundet) i hovedstadsområdet gir imidlertid et helt annet bildet. Den viser at 80 prosent av all innleie skjer fra bemanningsforetak. Les hele undersøkelsen her.

De tillitsvalgtes innsats har gitt gode resultater

Et viktig delmål i EL og IT Forbundets arbeid mot innleie i 2019, var at klubbene skulle be om et møte med ledelsen for å diskutere innleie. Målet med samtalene var å få flere over i fast jobb.

Mye innleie uten avtale

Arbeidsmiljøloven sier at det kun er bedrifter som er bundet av landsomfattende tariffavtale som kan inngå avtale med de tillitsvalgte om innleie av arbeidskraft § 14-12 (2). Nesten halvparten av de som har svart på spørsmålet i undersøkelsen, oppgir at de har innleie uten avtale.

Resultatene fra undersøkelsen ble presentert på forbundets tre landstariffkonferanser.

Les hele undersøkelsen her

Les mer om landstariffkonferansene her

Les mer EL og ITs kampanje for flere faste ansettelser her

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.