EL og IT om EUs arbeidsmarkedsbyrå

- innholdet kan være utdatert

Et nytt europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA) er på trappene. Norsk og europeisk fagbevegelse har i en årrekke etterlyst en mye mer aktiv innsats mot sosial dumping fra EU. Samtidig forsvarer EL og IT Forbundet norsk arbeidsrett og nasjonalt handlingsrom.

Det er fortsatt uklart hva byrået blir. EL og IT Forbundet sier verken ja eller nei til byrået på nåværende tidspunkt, men har en klar formening om hva byrået bør bli for at vi skal støtte det.

Arbeidsmarketsbyråets (ELA) oppgaverEU-kommisjonen foreslår tre hovedmål for byrået:EL og ITs vurdering: Ja til samarbeid, nei til overnasjonalitetEL og IT Forbundet er positiv til initiativ som styrker arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Europa. Det er positivt at byrået skal sikre samarbeid og bedre informasjon for myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Det gjøre det vanskeligere for useriøse aktører å operere fritt.

Forslaget, slik det nå foreligger, er ikke konkret nok. Det handler blant om hvilke tiltak og virkemidler byrået skal kunne bruke for å bidra til redusert sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet.

For at EL og IT Forbundet skal støtte opprettelsen, må det være klart at byrået ikke kan foreslå tiltak som svekker partene i arbeidslivet sin autonomi eller undergraver det nasjonale handlingsrommet knyttet til utforming, kontroll og håndheving av lover og tariffavtaler på nasjonalt nivå.

Norges arbeid med utformingen av arbeidsmarkedsbyråetDet er svært viktig at norske myndigheter nøye følger utviklingen av ordning for tvisteløsning gjennom byrået. EL og IT Forbundet mener at en slik funksjon er vanskelig å se for seg uten overnasjonale regler, noe vi ikke ønsker. Myndighetene må understreke at det er ikke nødvendig med myndighetsoverføring til arbeidsmarkedsbyrået for å gjennomføre mekling.

Norske myndigheter må også se arbeidet med byrået i sammenheng med andre prosesser i EU. Det må sikres at endringer om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår i blant annet opplysningsdirektivet ikke slår negativt ut i samspill med arbeidsmarkedsbyrået.

Det er positivt at partene i arbeidslivet på europeisk nivå vil bli inkludert i byråets arbeid.

På plass i 2019?EU-kommisjonen la 13. mars i år frem et forslag til forordning om å opprette et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. EUs mål er at byrået skal være fullt oppe og gå i 2023.

Europalov: Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om etablering av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå