AU foreslår nei til EUs energimarkedspakke og ACER

Publisert: 23.01.18

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsutvalget (AU) i EL og IT Forbundet innstiller på at forbundsstyret sier nei til norsk tilslutning til EUs energimarkedspakke, herunder ACER.

Regjeringen går inn for at Norge tilslutter seg EUs tredje energipakke. Det vil i så fall bety til dels store endringer i energiloven og naturgassloven. Det vil også bety norsk deltagelse i ACER – EUs samarbeidsorgan for reguleringsmyndighet innen energi. En eventuell tilslutning kan få stor påvirkning på norsk energipolitikk og det er knyttet stor usikkerhet omfanget av konsekvensene.

AU er bekymret for at beslutninger tatt av ACER skal begrense Norges handlingsrom i forvaltning av landets vann- og energiressurser. Hovedbegrunnelsen er at ACER skal fatte vedtak ovenfor en nyopprettet enhet skilt ut fra NVE. Den har foreløpig fått navnet Reguleringsmyndigheten for energi (RME), skal være en uavhengig enhet til tross for at oppgaven blir å omsette vedtakene til norsk politikk. RME skal nedfelles i en egen bestemmelse i energiloven, som sikrer at enheten ikke kan instrueres av politiske myndigheter. Denne ordningen betyr en svekking av nasjonal kontroll over forvaltningen av våre kraftressurser, noe EL og IT Forbundet er imot. 

AU mener også at behandlingen av tilslutning til ACER krever ¾-flertall i Stortinget etter grunnlovens § 115.

EUs energipakke inneholder "forordningen om grensekryssende krafthandel". Det er et forslag som begrenser hvordan Statnett kan bruke sine inntekter. Statnett forvalter Norges sentralnett og kraftkabler til utlandet, og pengene som statsforetaket tjener pløyes tilbake til folket i form av oppgraderinger av nettet og utjevning av nettleien. AU ønsker ikke et regelverk som hindrer at dette videreføres.

Kort oppsummering av AUs innstilling til forbundsstyret:

  • Innlemmelse av rettsaktene som inngå i den tredje energimarkedspakken, herunder tilslutning til ACER, må behandles etter Grunnlovens § 115 i Stortinget.
  • EL og IT går imot tilslutningen til rettsaktene i tredje energimarkedspakke samt de foreslåtte endringene i energiloven og naturgassloven som følge av en slik tilslutning.

Forbundsstyret i EL og IT Forbundet behandler innstillingen den 6. februar.

 

 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.