Tariffpolitisk uttalelse 2022

Publisert: 01.12.21
(Endret: 25.01.22)
Vedtatt av landsstyret 1. desember 2021

De økonomiske forskjellene øker i Norge – både når en ser på lønn, samlet inntekt og formue. Denne utviklingen må snus.

Regjeringen må ta grep når det gjelder skattesystemet og velferdsordninger. Det lønner seg å jobbe, men vi må sørge for velferdsordninger som sikrer dem som ikke kan delta i arbeidslivet.  Vi krever at de smålige kuttene til den borgerlige regjeringen gjennom 8 år reverseres.

Fagbevegelsen må kjempe for en mer rettferdig fordeling av verdiskapingen i lønnsoppgjørene.

Reallønnsvekst
Nå er det arbeidsfolks tur.  I mange år har utvikling gått i retning av at bedriftseierne får en større og større del av verdiskapningen. Vi krever at denne utviklingen snus og at arbeidstakerne øker sin del.

EL og IT Forbudet vil gå inn i hovedoppgjøret 2022 med krav om merkbar reallønnsvekst for alle medlemmer. Dette vil kreve aktivisering og mobilisering i klubber og fagforeninger landet over.

Bransjene våre
I våre bransjer, Elektro, IKT og Energi, er det ulike utfordringer. For Elektro og Energi sin del er det viktig å verne om egen fritid, og sørge for at reiser i forbindelse med arbeidsoppdrag blir regnet som en del av arbeidstiden.
For IKT sin del er en av utfordringene de store lønnsforskjellene. Flere må verves og delta i aktiviteter, og tariffavtalene må utvikles til å svare opp de konkrete problemstillingene i bransjen.

I helseforetakene må det settes av nok midler til lokale forhandlinger for å rette opp skjevheter og sikre like lønnsbetingelser for ansatte med like stillinger og arbeidsoppgaver.

Likelønn og lavlønn.
Kvinner får ofte dårligere lønn enn menn. Hvordan en kan motvirke dette må være tema i forhandlingene 2022.
Utviklingen med en voksende andel av arbeidsstyrken under lavtlønnsgrensa må snus. Lavlønte må ivaretas ved å heve minstelønnssatsene i overenskomstene.
EL og IT Forbundet må intensivere arbeidet med å få lavlønnstillegget til å treffe alle lavtlønte ved samordnet oppgjør slik at det baseres på arbeidstakernes årslønn individuelt, og ikke snittet på tariffavtalen.
Tidligere lavtlønnsoppgjør viser at det ikke fungerer med det systemet vi har i dag.

Etter- og videreutdanning
Ny teknologi krever nye tiltak for etter- og videreutdanning, både fra politikere og partene i arbeidslivet. I IKT-sektoren er det et voksende behov for tilpasset etterutdanning.
Vi krever konkrete tiltak og egne bransjeprogram som treffer våre medlemsgrupper.

Fjernarbeid og hjemmekontor
Ordninger med fjernarbeid og arbeid fra hjemmet må reguleres i tariffavtaler og særavtaler. Nødvendige forsikringer og tiltak for å ivareta arbeidsmiljølovens vernebestemmelser må sikres.

Forsvar normalarbeidsdagen
Normalarbeidsdagen mellom kl. 07.00 og kl. 17.00 mandag til fredag må forsvares. Overenskomstene bør ha bestemmelser som sikrer forhandlingsrett om arbeidstidens plassering.

Fortsatt kamp mot sosial dumping
Etter 8 år med borgerlig styre har vi nå fått en ny regjering med AP og SP. Den nye regjeringen varsler nå en «storrengjøring» i arbeidslivet, spesielt når det gjelder innleie og bemanningsbyråer. Det første grepet de tok var å sende ut en høring om endringer i arbeidsmiljøloven – «Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie», og det forventes flere høringer i tiden som kommer.

Kampen mot sosial dumping og innleie fra bemanningsbyråer og for hele faste stillinger direkte i virksomhetene må fortsette.

Vi ønsker å utvide allmengjøringsordningen til å gjelde flere bestemmelser i tariffavtalene, og senke kravet til dokumentasjon

EL og IT Forbundet krever forbud mot bemanningsbyråer i hele landet, men mener samtidig at et forbud begrenset til Osloregionen for byggebransjen vil være et godt første steg.

AFP
Vi krever at man gjennom trepartssamarbeidet finner løsninger på utfordringene om finansiering og fonderingsgrad, og at man sikter på å forhandle dette i løpet av denne Stortingsperioden.

 

EL og IT Forbundet krever at tariffoppgjøret 2022 gjennomføres som et forbundsvist oppgjør.

Relevante artikler

Den økonomiske situasjonen for folk er anstrengt. To av ti husholdninger sliter med å betale sine utgifter. Vi opplever en dyrtid.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.