Tariffpolitisk uttalelse: – EL og IT Forbundet krever solide lønnstillegg og forbundsvist oppgjør!

Landsstyret i EL og IT Forbundet. Foto: Leif Martin Kirknes, frifagbevegelse/Nettverk

Den økonomiske situasjonen for folk er anstrengt. To av ti husholdninger sliter med å betale sine utgifter. Vi opplever en dyrtid.

Denne situasjonen skyldes blant annet sterkt økende priser på energi, drivstoff og basisvarer, som følge av senvirkningene av pandemien og krigen i Ukraina.

Sentralbankens svar på dette er å øke rentene, som bare forsterker utfordringene. EL og IT Forbundet er enige med LO når det påpekes at renteøkninger er unødvendige når inflasjonen er importert fra utlandet. Det at kronekursen er historisk svak er også en utfordring for alle som ikke lever av eksport. Alle importvarer blir dyrere som følge av dette, og vi opplever at hverken Norges bank eller myndighetene gjør nok for å rette på denne situasjonen.

I flere år har vi hatt lønnsoppgjør med rammer som ikke har holdt tritt med prisveksten. Gang på gang har anslagene for prisvekst i Teknisk Beregningsutvalg (TBU) sine rapporter bommet. Dette har gitt reallønnsnedgang for mange.

EL og IT Forbundet krever at regjeringen bidrar til å lette denne byrden. Videreføring av strømstøtte og økning av rentefradrag, sammen med målretta tiltak i bygg- og anleggsbransjen er blant noen av tiltakene som må vurderes.

Våre krav

Gjennom tre tariffkonferanser har våre medlemmer vært tydelige på hva de krever i lønnsoppgjøret 2024.

De krever reallønnsvekst. Lønnsvekst i form av generelle tillegg, lønnsvekst i form av heving av minstelønnssatser, og lønnsvekst i form av en bedre reguleringsbestemmelse i LOK.

Videre kreves det forbedringer i den enkelte overenskomst. Dette omhandler alle aspekter, fra reisebestemmelser til krav om etterutdanning, til innleiebestemmelser og satser for overtid og beredskap.

 

Hjemmekontor

Hjemmekontorbruken økte kraftig under pandemien og har stabilisert seg på et høyt nivå. Men lovverket dekker ikke alle sidene ved bruken av hjemmekontor. Spesielt mangler det regler rundt utstyr på hjemmekontoret. Da må vi sørge for at dette kommer inn i avtaleverket. I tillegg er det aktuelt å se på følgende problemstillinger: forsikringer, personvern/overvåkning, fjernledelse, press på normalarbeidsdagen og psykisk helse.

 

Digitalisering og kunstig intelligens (AI)

Stadig flere digitale teknologier tas i bruk i arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven, Personvernloven, Diskrimineringsloven og Hovedavtalenes bestemmelser om medbestemmelse samt Tilleggsavtale 4 sikrer rett til opplæring, personvern og gir vern mot diskriminering, overvåking, maktforskyvning og svekket medbestemmelse.

Digitalisering og kunstig intelligens gir imidlertid nye utfordringer – f. eks nye kontrollmuligheter også der kontroll ikke er formulert som et formål med teknologien. Det vil være behov for regulering tilpasset den enkelte bransje i tariffavtalene.

EL og IT Forbundet mener at disse kravene blir best ivaretatt i forbundsvise forhandlinger.

 

AFP

EL og IT Forbundet vil bidra konstruktivt til å tette flere hull i dagens ordning. EL og IT Forbundet er tydelige på at reformert AFP ikke skal være en del av lønnsoppgjøret i 2024. Det materialet, og den innretningen til en reformert AFP som lå til grunn for behandling i LOs forbund høsten 2023, var for dårlig, og for usikker for våre medlemmer.

 

Oppgjørsform

De krav som er vedtatt prioritert fra våre Landstariffkonferanser er entydige når vi skal vedta vårt krav om oppgjørsform for våren 2024. EL og IT Forbundet krever at tariffoppgjøret 2024 gjennomføres som et forbundsvist oppgjør.