Stortinget fulgte opp forslag om varslervern

- innholdet kan være utdatert

Regjeringen la i vår fram et forslag om å styrke varslervernet for innleide arbeidere og å stramme inn på arbeidsgivernes plikter. Innstrammingen omfattet ikke utsendte arbeidstakere som har korte oppdrag i Norge (utstasjonerte personer fra tredjeland).

Denne gruppen arbeidstakere er unntatt varslerreglene, og en rekke andre bestemmelser i arbeidsmiljøloven i et begrenset tidsrom. Begrenset tidsrom er ikke nærmere definert. Foruten varsling gjelder det blant annet HMS, stillingsvern og drøftingsretten. Unntakene gjelder typisk indere som jobber som IT-konsulenter i 4-6 måneder, for Telenor, Posten, DnB og Evry. Markedet for disse tjenestene i Norge er på omtrent 30 milliarder kroner i dag, og vokser med 10-15 prosent årlig (NRK).

EL og IT Forbundet, Tekna og NITO påpekte ovenfor Stortinget at det er alvorlig å unnta en voksende andel av arbeidsstyrken i Norge fra store deler av arbeidsmiljøloven. Norsk lov bør gjelde i Norge. Vi krevde også en avklaring av hva et begrenset tidsrom betyr.

Tekna har foreslått at perioden begrenses oppad til én måned. EL og IT Forbundet har ment at norsk arbeidsmiljølov i sin helhet bør gjelde fra første dag for utsendte i Norge.

Fikk gehørStortinget vedtok at regjeringen må komme tilbake med et forslag som sikrer at også såkalte utsendte arbeidstakere blir omfatta av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Stortinget ba også regjeringen vurdere om det bør settes en klar grense for hvor lenge et arbeidsforhold skal kunne vare før utsendte arbeidstakere blir omfattet av alle regler i arbeidsmiljøloven, og må komme tilbake til Stortinget med eventuelle forslag til lovendringer.

Vedtaket ble støttet av alle partier, med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet. Forbundsleder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen er glad for at det nå jobbes videre med problematikken.

– Nå er ballen satt i spill. Spesielt er det viktig at denne gruppen kan få en mulighet for varsling, sier han til LO-Aktuelt.