Dom: Sakelig fravikelse av ansiennitet ved permittering

Saken gjaldt permitteringer som i 2021 ble gjennomført i en elektrikerbedrift. Arbeidsgiver og de tillitsvalgte var enige om at det var saklig grunn for å permittere. Spørsmålet var om arbeidsgiver hadde saklig grunn for å fravike ansiennitet ved utvelgelsen av hvem som skulle permitteres.

Skrevet av: LO-advokatene.
Først publisert i Facebook-gruppen LO-advokatene

Arbeidsgiver valgte å permittere en ansatt med 23 års ansiennitet, mens ansatte med svært kort ansiennitet ikke ble permittert. Forskjellen i ansiennitet er så stor at det er overraskende at Arbeidsrettens flertall konkluderte med at utvelgelsen var saklig. Dommen ble avsagt i går, og vi må nøye oss med en umiddelbar kommentar.
Arbeidsretten delte seg i et flertall og mindretall. Flertallet ga uttrykk for å være i tvil. Flertallets begrunnelse er veldig konkret, og flertallet legger stor vekt på at det var avtalt rullerende permittering, og at den lokale protokollen ikke anga noe om prioritering av utvelgelseskriterier.

Les hele dommen: Arbeidsrettens avgjørelse – AR-2023-7 sak 27-2022

Rullerende permittering

Rullerende permittering betyr at flere ansatte blir delvis permittert, og at de eksempelvis jobber annenhver uke. Ved rullerende permittering fordeles den økonomiske byrden mellom de ansatte. NHO anførte at det ved rullerende permittering ikke er grunnlag for ansiennitetsvurderinger.

Arbeidsrettens flertall tok ikke generelt stilling til saklighetskravet ved permittering og rullerende permittering. Arbeidsretten uttalte at det ved rullerende permittering er av særlig betydning hva de lokale partene har avtalt.

Lokal protokoll tillagt stor betydning

Alle tillitsvalgte må merke seg Arbeidsrettens betydning av lokale avtaler, og at de lokale avtalene har særlig betydning ved rullerende permittering. Tillitsvalgte som skal skrive protokoller om permittering, må kvalitetssikre protokollene. Mange opplever nok press fra arbeidsgiver om å signere protokoller, og særlig ved permittering er tidspresset reelt. De lokale tillitsvalgte må likevel klare å stå i mot presset, og bruke den tid som er nødvendig for å kvalitetssikre de avtaler som inngås.

Tilbake til vår sak. I den lokale protokollen var det angitt at utvelgelsen «så langt det lar seg gjøre» skal baseres på ansiennitet, avgang/fristillelse fra prosjekt og sosiale forhold.
Arbeidsrettens flertall la til grunn at den lokale protokollen ga arbeidsgiver adgang til å begrense utvelgelseskretsen, og at arbeidsgiver også kunne legge stor vekt på de ulike arbeidstakernes egnethet og kompetanse, og om det var arbeidsoppgaver i de pågående prosjekter for arbeidstakeren med lengst ansiennitet.

Ikke saklig å legge vekt på tilretteleggingsbehov

Arbeidstakeren med lengst ansiennitet hadde vært sykmeldt, og hadde behov for tilrettelegging. Arbeidsrettens flertall kom til at arbeidsgiver ikke hadde lagt vekt på behovet for tilrettelegging. Uttalelsen må imidlertid også forstås slik at det ville vært usaklig å legge vekt på tilretteleggingsbehov.

Tilbud om annet arbeid ikke tillagt vekt

Arbeidstaker fikk tilbud om annet arbeid som arbeidstaker avslo. Arbeidsretten avviste NHOs anførsel om at tilbud om annet arbeid ville ført til avkortning av betalingskravet selv ved en tariffstridig permittering.
Oppsummert så er dommen overraskende grunnet den store forskjellen i ansiennitet. Samtidig er dommen svært konkret begrunnet, og Arbeidsretten har lagt stor vekt på at det var avtalt rullerende permittering og at utvelgelseskriteriene i den lokale protokollen ikke var prioritert.