Regler og rettigheter ved varsling

Publisert: 22.02.19

– innholdet kan være utdatert

Varsling er når en ansatt melder fra om mulige kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Det gjelder både i privat og offentlig sektor. Rettigheten til varsling er lovfestet i arbeidsmiljølovens kap. 2A.

Det krever ingen formelle krav til hvordan det skal meldes fra om varslingen. Det kan skje både muntlig og skriftlig.

I mange tilfeller er ledelsen avhengig av varsling for få bli kjent med kritikkverdige forhold, og for å få kunnskap til å iverksette nødvendige tiltak.

Kritikkverdige forhold

  • Brudd på lover og regler
  • Brudd på virksomhetens interne retningslinjer
  • Brudd på etiske normer som er bredt forankret i samfunnet

Varsling kan skje på to måter:

  1. Intern varsling når arbeidstaker sier ifra til noen i egen virksomhet som har mulighet/myndighet til å rette på forholdet. Det kan være egen leder eller til et internt organ.
  2. Ekstern varsling når arbeidstaker melder fra til noen utenfor virksomheten som kan bidra til å endre forholdet eller sette søkelys på situasjoner, for eksempel en offentlig myndighet.

I noen tilfeller har ansatte plikt til å varsle. Det gjelder blant annet etter arbeidsmiljølovens § 2-3 (2) når en kollega blir diskriminert eller trakassert, og når det er forhold som kan medføre fare for liv og helse. Denne varslingsplikten kan også ha hjemler i andre lover, som helselovgivning og hvitvaskingsloven.

Ta vare på varsleren

I et godt arbeidsmiljø skal det være rom for kritikk og uenighet med lav terskel for å melde om kritikkverdige forhold. For å hindre at en varslingssak blir en personalsak, skal alle virksomheter lage rutiner for hvordan varsling skal håndteres.

Men, det kan skje at varsleren utsettes for press og gjengjeldelse.

Derfor er det viktig at klubb/tillitsvalgt, der det finnes, kjenner lovverket og virksomhetens rutiner. Det anbefales blant annet at tillitsvalgt og varsler går gjennom dokumentasjon om forholdet det skal varslet om før det meldes inn. Det bør også avklares i startfasen om det kan bli bruk for juridisk bistand.

La ingen varsler stå alene før, under eller etter prosessen!

EL og IT Forbundets varslerveileder

Vi har lagd en varslerveileder som ligger her.

Arbeidstilsynet har god og nyttig informasjon om varsling.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.