Petroleumstilsynet må bli tøffere

Publisert: 13.05.19

– innholdet kan være utdatert

Stortinget skal denne våren behandle Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

I den forbindelse har EL og IT Forbundet sendt et åpent brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvor vi krever at det gjøres mer for å unngå farlige situasjoner på norsk sokkel. Tilsynet må få anledning til uanmeldte tilsyn og  tøffere i reaksjoner. Det er politikernes ansvar å sørge for tilstrekkelig med ressurser.

Riksrevisjonens undersøkelsen omfatter i hovedsak perioden fra 2013–2017, og består blant annet av dybdestudier av Petroleumstilsynets oppfølging av produksjonsinnretningen Goliat, hendelsen på boreinnretningen Songa Endurance høsten 2016, hendelsene på Mongstad landanlegg i 2014 og 2016, og Nyhamna landanlegg.

Åpent brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Sikkerheten på norsk sokkel skal være verdensledende

Tema: Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Riksrevisjonen har felt en hard og alvorlig dom over Petroleumstilsynets arbeid i perioden 2013 til 2017. Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, bruker ikke reaksjonsmidler når det er behov for det, og ga selskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sikkerhetsmessig forsvarlig, stod det i Riksrevisjonens pressemelding om rapporten.

Videre skriver Riksrevisjonen at Arbeids- og sosialdepartementet ikke sikrer «relevant styringsinformasjon om Petroleumstilsynets effekt, og følger ikke opp at tilsynet ivaretar sitt ansvar for IKT-sikkerhet på en god nok måte». 

Den mest dramatiske rapporten noensinne

Sviktene som er avslørt er svært grove, og konsekvensene av dårlig HMS kan være svært alvorlig for menneskeliv og materielle verdier. Rapporten er kanskje en av de den mest dramatiske vi noensinne har fått om norsk oljevirksomhet. Nå er det er helt avgjørende at Stortinget tar dette på alvor.

Petroleumstilsynets arbeid, og departementet oppfølging av det, står i grell kontrast til et sentralt mål for norsk petroleumsvirksomhet; nemlig at den skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet.  

Vi trenger et fritt og tøffere tilsyn

EL og IT Forbundet mener at Petroleumstilsynet ikke har brukt sine virkemidler i stor nok grad. Tilsynet har stolt for mye på operatørselskapene løfter om rette opp avvik som funnet. EL og IT Forbundet mener at Petroleumstilsynet langt oftere må bruke pålegg, framfor å kun påpeke avvik. I tillegg må tilsynet anmelde alvorlige regelbrudd.

Selskaper som gjentatte ganger ikke utbedrer det som har blitt påpekt fra tilsynsmyndighetene, bør fratas retten til operatørskap på norsk sokkel.

Riksrevisjonen fortjener ros for at de har fulgt opp sikkerhetsarbeidet på norsk. Utviklingen har gått i riktig retningen de siste årene, men det er fortsatt en viktig oppgave for regjeringen og Stortinget å sørge for at HMS-standardene på norsk sokkel er verdensledende. For å lykkes med det må Petroleumstilsynet være et sterkt og tydelig tilsyn. Det krever tilstrekkelig med ressurser over statsbudsjettet og tydelige forventinger i tildelingsbrevene fra regjeringen.

I dag finansieres tilsynene på plattformer av oljeselskapene. Tilsynet må planlegge tilsynene, og be selskapene om å gjøre plass i helikoptrene til og fra plattformene. EL og IT Forbundet ønsker at Petroleumstilsynet skal få gjøre uavhengige og uanmeldte tilsyn. Dette vil skjerpe HMS-arbeidet på sokkelen, i tillegg til at det er viktig for å styrke tilliten til tilsynet etter avsløringene fra Riksrevisjonen.

 

Vennlig hilsen

EL og IT Forbundet

Jan Olav Andersen

Forbundsleder

Terje Hansen

EL og IT Forbundets representant i Sikkerhetsforum

 

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.