Overgangsregler for tidsbegrenset innleie opphører

Publisert: 24.06.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

1. juli 2019 vil avtaler om innleie som ikke oppfyller kravene i nye regler være ugyldige.

Normalt er innleie fra bemanningsforetak bare tillatt hvis virksomheten i den aktuelle situasjonen kunne ansatt midlertidig etter arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a til e. Men i visse tilfeller kan arbeidsgiver avtale skriftlig med de tillitsvalgte at virksomheten skal leie inn arbeidskraft fra et bemanningsforetak for en begrenset periode, selv om vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er oppfylt.

Denne muligheten til å avtale innleie med de tillitsvalgte ble innskrenket 1. januar 2019, og for at arbeidsgiver skulle ha mulighet til å områ seg ble det gitt overgangsregler i 6 måneder. Overgangsreglene har gjort at avtaler mellom virksomheten og tillitsvalgte om innleie som allerede eksisterte ved årsskiftet likevel var gyldig, selv om det nye vilkåret ikke var oppfylt.

Slik er de nye reglene

Tidligere var det tilstrekkelig at virksomheten som inngikk slike innleieavtaler med tillitsvalgte var bundet av en tariffavtale. Nå er kravet at virksomheten må være bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven. For å ha slik innstillingsrett må fagforeningen ha minst 10 000 medlemmer*.

Er dette vilkåret på plass, kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategorien innleien gjelder inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie, selv om vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er oppfylt.

Virksomheten og bemanningsforetaket må kunne dokumentere at virksomheten er bundet av tariffavtale med innstillingsrett, hvis Arbeidstilsynet ber om dokumentasjon. De må også kunne dokumentere at det er inngått avtale med de tillitsvalgte.

Artikkelen er skrevet av Hege Johanne Wold, juridisk rådgiver i Compendia. Den ble først publisert på Compendias nettside.

Les mer om EL og IT Forbundets kampanje for faste ansettelser og mindre innleie

* Tillitsvalgte i virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtaler, for eksempler avtaler EL og IT Forbundet er part i, kan inngå avtale om innleie.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.