Forbundets minnefond

Fondet er videreføring av to tidligere fond, William Andersen minnefond, som Den norske teleorganisasjon (DNTO) og Norsk Tele Tjeneste Forbund (NTTF) hadde før sammenslåingen av Tele og Data Forbund og NEKF i 1989. Og Bjarne Klafstad minnefond fra NEKF for opplæring og utviklingstiltak innen fagbevegelsen.

Minnefondet skal bidrar til opplæring og utvikling av medlemmer i EL og IT Forbundet som ønsker å delta i opplæring/utviklingstiltak innen fagbevegelsen i inn og utland, og som ikke kommer inn under reglene om stipend/stønad fra studie og opplæringsfondet i AOF eller andre tilsvarende stønadsordninger. Fondet kan også gi stønad til barn av EL og IT Forbundets medlemmer som er elever ved arbeiderbevegelsens folkehøyskoler.

EL og IT Forbundet ved forbundsstyret forvalter fondet. Søknader behandles av forbundsstyret og de kan til enhver tid vurdere, og avgjøre, hva type opplæring/utviklingstiltak som kan innvilges. Søknader om stipend/stønad til barn av EL og IT Forbundets medlemmer som er elever ved arbeiderbevegelsens folkehøyskoler kan behandles administrativ.

Eksempler på opplærings/utviklingstiltak kan være å lære mer om demokrati og menneskerettigheter, høyreekstremisme og fascisme, internasjonal solidaritet ol.

Fondet har en grunnkapital på 3.589.171 kroner. Til grunnkapitalen tilføres de midler som til enhver tid måtte bli gitt/bevilget til fondet. Normalt deles det hvert år ut 90 prosent av avkastningen – resten (10 prosent) tilføres grunnkapitalen. Forbundsstyret kan i spesielle tilfeller fravike denne praksis hvis det er formålstjenlig. Det må aldri gjøres disposisjoner som går ut over grunnkapitalens opprinnelige størrelse.

Hvis forbundsstyret ikke finner det formålstjenlig å dele ut midler et år, eller søknader ikke foreligger, kan et års midler overføres til neste år, eventuelt senere i landsmøteperioden. Ved utgangen av landsmøteperioden vurderer landsmøtet den videre disponering/behandling av ubrukte midler.

Fondets midler plasseres i henhold til forbundets vedtekter. Det føres eget regnskap for fondet som i henhold til godkjenning, revisjon og lignende skal behandles på samme måte som forbundets hovedkasse. Forbundets oppgaveplikt vil til enhver tid følge skatteloven.

EL og IT Forbundets landsstyre kan foreta endringer i disse statuttene, med endelig godkjenning av påfølgende landsmøte.

Oversikt over behandlede søknader og tildelte stipend/stønad legges fram for landsstyret en gang i året, samtidig med behandling av regnskap. Forbundet skal utlyse minnefondet hvert halvår.

Regler for tildeling av stipend/stønad

  1. Søknadsberettiget er medlemmer som har vært sammenhengende ordinært medlem i forbundet over 1. år. Studentmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem.
  2. Søknadene behandles fortløpende av forbundsstyret. Stipendet/stønad utbetales når bekreftet opplæring/utviklingstiltak foreligger. Før utbetaling finner sted, skal det foreligge dokumentasjon av kostnader og bekreftelse fra kurs/utdanningssted.
  3. Stipend/stønadsmottaker sender bekreftelse på gjennomført opplæring/utviklingstiltaket senest innen 3 måneder etter dette er gjennomført.
  4. Søknader som er innsendt etter opplæring/utviklingstiltak er avsluttet vil ikke bli innvilget.
  5. Stipend/stønadsmottaker plikter å melde eventuelt avbrudd opplæring/utviklingstiltaket til forbundet. Ved avbrudd/forandringer kan stipendet helt eller delvis kreves tilbakebetalt.
  6. Stipend/stønadsmottaker plikter å dokumentere opplæring/utviklingstiltaket, et notat og bilder som kan brukes på forbundets hjemmeside eller i fagbladet. Frist 6 uker etter at opplæring/utviklingstiltaket er gjennomført.
  7. De som får støtte må også være villige til ved forespørsel, å stille opp enten sentralt eller lokalt for å innlede på temaet de har fått støtte til.

 Statuttene for forbundets minnefond ble vedtatt av landsmøte 2023

Om Andersen og Klafstad

William Andersen døde i tysk fangenskap under krigen 1940 – 45.

Bjarne Klafstad, tidligere leder av Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund, døde i mars 1998, 100 år gammel.
Han var forbundets nestor og la ned en betydelig innsats i å hindre fagbevegelsen i politisk splittelse i de kalde 1920-årene.
I tidsrommet 1959 – 1961 satt han også i LO-sekretariatet.