Likelønn – fra ord til handling

- innholdet kan være utdatert

I år er det 10 siden Likelønnskommisjonens rapport «Kjønn og lønn» (NOU 2008:6). Selv om kjønnsforskjellene har jevnet seg noe ut med årene, er det fremdeles mange sider ved arbeidslivet som har likestillingsutfordringer. I gjennomsnitt tjener kvinner 87 kroner for hver hundrelapp menn tjener, uavhengig av hvorvidt man jobber heltid eller deltid.

Torsdag deltok EL og IT Forbundet i stortingshøring, hvor støttet (under visse forutsetninger) følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan en likelønnsstandard og sertifiseringsordning, etter modell av Island, kan innføres i Norge, og målet er å sørge for at både private selskaper og offentlige institusjoner innfører tiltak som eliminerer de gjenstående lønnsforskjellene mellom kjønnene.
  2. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et partssamarbeid med partene i arbeidslivet, som innen 1. oktober 2019 får i oppdrag å levere løsninger for likelønn, inkludert en mulig likelønnspott i offentlig sektor, tiltak for økt heltid og tiltak for å motvirke det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
  3. Stortinget ber regjeringen på bakgrunn av partssamarbeidet om løsninger for likelønn komme tilbake til Stortinget ved første anledning med en forpliktende opptrappingsplan for likelønn, inkludert forslag til finansiering.Høringsnotatet fra EL og IT ForbundetRepresentantforslag Dokument 8:30 S (2018-2019)

Lønnsforskjeller mellom kjønnene har flere årsaker, derfor er initiativ og tiltak fra både partene og politikere nødvendig for å få endring. Likelønnskommisjonens rapport «Kjønn og Lønn» (NOU 2008:6) bidro til aktivitet og fokus. 10 år etter må vi konstatere at det fortsatt er utfordringer og vi ser positivt på at det fremmes forslag for å få en ny giv.

Den islandske modellenEL og IT Forbundet støtter utredning jfr punkt 1 i forslaget, men forutsetningen må være at arbeidslivets parter deltar i arbeidet og at det oppnås bred enighet før eventuelt lovforslag fremmes. Selv om vi ønsker flere virkemidler er det ikke gitt at den islandske modellen er det som passer best i det norske tariffsystemet. Både lønnssystemer og lønnsnivåer er gjenstand for forhandlinger og EL og IT Forbundet vil forsvare forhandlingsretten.

FrontfagsmodellenEL og IT Forbundet støtter punkt 2 i forslaget. Frontfagsmodellen er ikke til hinder for likelønnstiltak. EL og IT Forbundet og NHO påla i 2016-oppgjøret bedriftene på en overenskomst å foreta en gjennomgang for å sikre at det ikke forelå lønnsforskjeller pga kjønn. Overenskomsten omfattet 17 bedrifter med til sammen 5.800 ansatte. En av utfordringene med slikt arbeid for likelønn i privat sektor er mangel på åpenhet om gjennomsnittslønn i de enkelte stillinger fordelt på kjønn på tvers av overenskomster og organiserte/uorganiserte. Ofte får tillitsvalgte kun innsyn i egne medlemmers lønn. Plikt til å opplyse tillitsvalgte om gjennomsnittslønn for alle ansatte i de viktigste stillingene i bedriften fordelt på kjønn vil være et nyttig tiltak. LO har også nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal vurdere ulike lavtlønnsmodeller. EL og IT Forbundet støtter at myndighetene setter av ekstra midler til likelønnspott, men fordelingen må skje i forhandlinger mellom arbeidslivets parter.

Tiltak for å motvirke det kjønnsdelte arbeidsmarkedetI Granavoldenplattformen sier regjeringspartiene at man vil fremme en strategi for å bidra til et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked og at man vil stimulere til at flere skal velge utradisjonelle utdanninger blant annet ved å gjøre ordninger som Jenter og teknologi til landsdekkende ordninger. Det er bra, men vi må påpeke viktigheten av også å fokusere på yrkesfag samt behov for kontinuerlig oppfølging.

EL og IT Forbundet har over år arbeidet for å endre det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Kvinnelige medlemmer i mannsdominerte yrker er med i nettverk i Oslo, Bergen, Bodø og Rogaland. I Trøndelag opererer Kvinner i teknikk og håndverk – en organisasjon drevet på dugnad. Deres arbeid har blant annet ført til at jenter som har søkt Teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag i Sør-Trøndelag økte med 37% på 5 år fra 2011 (113) til 2016 (180). Deres tre viktigste oppsummeringer erForpliktende opptrappingsplanEL og IT Forbundet støtter punkt 3 i forslaget.

Med overnevnte forbehold og kommentarer støtter EL og IT Forbundet Representantforslag Dokument 8:30 S (2018-2019) om likelønn fra ord til handling og oppfordrer komiteen til å gjøre det samme.

Monica Derbakk, leder av utviklingsavdelingen og Reidunn Wahl, forbundssekretær, representerte EL og IT Forbundet i høringen.

Les hele representantforslaget her.