Krav til Stortinget: Sterkere innsats mot seksuell trakassering

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet, Handel og Kontor, Fellesforbundet og Fellesorganisasjonen (FO) sendte denne uken dette brevet til alle partiene på Stortinget:

Sterkere innsats mot seksuell trakasseringVi ber Stortinget sikre at arbeid mot seksuell trakassering i langt sterkere grad blir en del av det systematiske HMS-arbeidet. Dette bør sikres gjennom endringer i lovverket.

#metoo-kampanjen viser med all tydelighet at seksuell trakassering og overgrep forekommer i langt større grad enn de aller fleste av oss har vært klar over. Det skjer på ulike samfunnsarenaer og på ulike nivåer. Det skjer i idretten, i kulturlivet, i organisasjonslivet. Og det skjer i arbeidslivet i Norge, uavhengig av bransje.

Tilfellene varierer i alt fra slengbemerkninger til fysiske tilnærminger, og i enkelte tilfeller overgrep. Seksuell trakassering kan ha alvorlige konsekvenser for den som opplever det, det kan være alt fra nedsatt trivsel, ønske om å slutte i jobben til mentale og fysiske helseplager.

Arbeidsgivers plikt til å forebygge og hindre seksuell trakassering er lovfestet i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 siste ledd. Vi mener disse pliktene bør sammenholdes med HMS-arbeidet etter arbeidsmiljøloven, og konkretiseres forskrift. Nøyaktig hvordan dette skal gjøres, bør konkretiseres i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Vi mener det også bør utredes et lavterskeltilbud for å håndheve forbudet mot seksuell trakassering. Det handler om å ivareta de som utsettes for seksuell trakassering bedre. Legges håndhevingen av forbudet på et lavere nivå og det kommer som et tilbud i tillegg til domstolene, vil det styrke rettsvernet til de som utsettes for seksuell trakassering.

Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter er regelverk som arbeidsgivere og tillitsvalgte jobber aktivt med. Inkluderes arbeid mot seksuell trakassering i det eksisterende HMS-arbeidet, vil det øke bevisstheten rundt seksuell trakassering som et arbeidsmiljøproblem.  Det vil samtidig gjøre forebygging til en del av HMS-arbeidet gjennom nødvendig opplæring av verneombudet. Verneombudet, som har fått tillit fra sine kollegaer, kan og bør spille en viktig rolle i arbeidet mot seksuell trakassering.

Stortinget har to representantforslag om innsats mot seksuell trakassering til behandling i Familie- og kulturkomiteen (Dokument 8:71 S (2017-2018) og Dokument 8:75 S (2017-2018)). Begge har frist for avgivelse av innstilling den 15.03.2018.

Vi håper #metoo-kampanjen vil resultere i et taktskifte i arbeidet med forebygging av seksuell trakassering og gode rutiner for håndtering av varsler. Erfaringene fra #metoo viser at vi må tenke på seksuell trakassering som en risiko på lik linje med det å få en fysisk skade på en byggeplass. Vi ber derfor Stortinget sikre at forebygging og håndtering av seksuell trakassering blir en del av HMS-arbeidet til virksomheter.