– Ikke godt nok

- innholdet kan være utdatert

Norge har et viktig ansvar for å medvirke til en løsning av den tragiske flyktningekrisen som har oppstått i vår del av verden.

– LO merker seg at regjeringen vil samarbeide med fagbevegelsen om hvordan flyktningenes innpassing i arbeidsmarkedet kan skje. Vi vil gjerne bidra for å finne gode løsninger, hvordan vi legger til rette i arbeidslivet er helt avgjørende framover, fastslår LO-lederen.

– Det er uansett forstemmende at regjeringen legger opp til at de svakeste skal betale en stor del av regningen gjennom kutt på bistand, mener Kristiansen.

– LO mener det er kritikkverdig at regjeringspartiene med sin framlagte tilleggsproposisjon til statsbudsjettet fortsatt legger opp til å bruke mye av handlingsrommet til skattekutt som i hovedsak er ideologisk begrunnet, legger Kristiansen til.

– Skattekuttene bidrar til en farefull langsiktig økt bruk av oljepenger. Dette kan slå tilbake mot bedringen av konkurranseevnen, på hele 20 prosent, som vi på kort tid har fått for viktige næringer som følge av kronekurs og rentepolitikk. I tillegg kommer et bortfall av alt det vi kunne ha gjort for aktivitet og kompetanse ved å bruke skattekuttene til noe annet, med sikker målrettet effekt for arbeid og næringsliv, konstaterer LO-leder Gerd Kristiansen.

Regjeringens framlagte proposisjon forsterker berettigelsen av LOs syn på det framlagte statsbudsjettet. Ungdoms jobbtilknytning og sikring av velferden er det som burde prioriteres framover, ved siden av flyktningesituasjonen.

– Her må Stortinget være seg sitt ansvar bevisst når forhandlingene skal finne sted. Legg bort skattekuttene, og prioriter målrettede tiltak for å få folk i jobb, avrunder LO-lederen.