Går mot endringer i energiloven

- innholdet kan være utdatert

Regjeringens lovforslag om å slippe kommersielle interesser til i strømnettet svekker forvaltningen av samfunnets mest kritisk infrastruktur. EL og IT Forbundet mener ansvaret for strømnettet må være trygt plassert hos en offentlig aktør som setter brukernes behov først og ivaretar forsyningssikkerheten.

–  Med dette forslaget til lovendring gambler regjeringen med forsyningssikkerheten, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

I dag har Statnett alene har ansvar for sentralnettet, inkludert forbindelsene til utlandet. De er et statlig foretak som har forsyningssikkerhet, effektiv drift og utvikling av nettet som sitt samfunnsmandat. Modellen sikrer at utenlandsforbindelser sees i sammenheng med det innenlandske kraftsystemet. Det gjelder blant annet behov for forsterkninger i den nasjonale delen som følge av nye utenlandskabler. Modellen sørger også for at inntektene fra driften brukes til nye investeringer i nettet.

– Strømnettet og utenlandskablene er og blir et naturlig monopol. Dagens modellen svarer godt på samfunnets behov, og den er et godt svar på framtidens behov for nye investeringer. Vi trenger ikke flere kokker, påpeker forbundsleder Andersen.

Regjeringen la i dag også fram stortingsmeldingen om energipolitikk, Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring – energipolitikken mot 2030, som sendes Stortinget.

Denne meldingen skal gjennomgås og forbundet kommer derfor med kommentarer senere .

Les også forbundets/LOs felles høringssvar.