Elektrifisering kan gi over 100 000 nye årsverk

- innholdet kan være utdatert

Teknologi til bruk i elektrifisering kan bli en stor eksportindustri og nye arbeidsplasser i Norge.Verden står overfor et stort felles problem i form av menneskeskapt global oppvarming. Det utgjør en stor utfordring, men innebærer også store muligheter. Økt bruk av fornybar energi er en sentral del av løsningen, og Norge har nær 100 prosent fornybar energiproduksjon. Norge har også kommet lengre innen elektrifisering enn andre land.

De lette tingene som å ta i bruk elektrisitet til oppvarming, matlaging og i mye av industrien er allerede løst. Nå er vi i gang med mer krevende områder som transport, samtidig som vi utvikler et kraftsystem som kan levere strøm til alt sammen. Også her ligger vi godt an, sammenlignet med andre land.

Ved å være først ute med bruk av ny teknologi hjemme, legges også grunnlaget for å utvikle teknologien for deretter å gjøre den til eksportvare. Eksempler på slik teknologi kan for eksempel være elektriske skip, ladeinfrastruktur eller styringssystemer. Rolls-Royce har allerede etablert seg i Trondheim, hvor flymotor-giganten jobber med utvikling av elektriske fly.

Aktiv næringspolitikk – 210 milliarder i inntekterI en ny rapport fra Menon Economics, utarbeidet på oppdrag fra EnergiNorge, er eksportpotensiale i elektrifisering-teknologi kartlagt. Ved en rask og storstilt elektrifisering av Norge, hvor kjent teknologi til grunn, anslås inntjeningen til 210 milliarder over de neste 20 årene. Dette tilsvarer 105.000 nye årsverk i leverandørindustrien offshore, ifølge rapporten.

For lykkes kreves imidlertid en aktiv næringspolitikk. I intervjuene blant etterspørrere og utviklere av miljøvennlig teknologi trekkes Enova, Pilot-E og EnergiX fram som viktige enkeltordninger. Videre står krav i offentlige anskaffelser sentralt, spesielt i transportsektoren og bygg- og anlegg. Dette er viktige tilbakemeldinger som EL og IT Forbundet  krever at politikerne følger opp.

Arbeidsplasser i byggefasenElektrifisering vil også skape arbeidsplasser i form av oppgradering av nettet og bygging av ladepunkt og annen elektrisk infrastruktur. For eksempel er antallet arbeidsplasser knyttet til investeringene i elektrisk infrastruktur i transportsektoren anslått til 2 530 i rapporten «Grønn konkurransekraft», lagd av Elektroforum i 2016.

Hele rapporten: Fra elektrifisering til eksporteventyr