EL og IT Forbundet støtter nytt forslag om opprydding i innleieregelverket

Publisert: 11.12.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet deltok onsdag i en stortingshøring i Arbeids- og sosialkomiteen. Temaet var et forslag fra AP om opprydding i innleieregelverket.

Forslagene fra Ap

  1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag som begrenser innleie til kun å være tillatt ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.
  2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med strakstiltak for å forby all innleie fra bemanningsforetak i byggebransjen i Oslofjord-området.
  3. Stortinget ber regjeringen kartlegge omfanget av innleie fordelt på bransjer over hele landet og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
  4. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med tiltak for å ekskludere aktører som har brutt innleieregelverket, fra framtidige offentlige kontrakter.

Les hele forslaget her 

– Forslaget er et skritt i riktig retning

EL og IT Forbundet støtter forslaget. Det gjør vi blant annet med bakgrunn i våre erfaringer med å følge opp innleieforhold.

Lovendring skulle være forenkling – har gitt omfattende misbruk

Arbeidsmiljølovens § 14 – 9 a ble i 2015 endret fra «Når virksomhetens karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten» til følgende: «Når arbeidet er av midlertidig karakter». Dette innvirket direkte på innleiebestemmelsene i § 14 – 12 (2), som krever avtale med tillitsvalgte før en bedrift kan benytte bemanningsbyråer på sine prosjekter.

Departementet lovet at endringen av ordlyden kun skulle være en forenkling, og ikke en realitetsendring. Fagbevegelsen advarte sterkt mot denne forenklingen fordi vi fryktet at dette ville føre til en økning i ulovlig innleie.

Nå møter våre tillitsvalgte stadig vekk bedriftsledere, prosjektledere og byggherrer som fortolker lovendringen slik at innleie, uten avtale med tillitsvalgte, er lovlig fordi byggeprosjektet er av midlertidig karakter.

Selv Arbeidstilsynet har problemer med oppfølging og fortolkning av loven på dette området, noe som kommer fra av et sitat fra tilsynet som er gjengitt i forslaget fra AP.

I en rapport fra Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus, Heismontørenes Fagforening (EL og IT Forbundet), Rørleggernes Fagforening avdeling 605, Tømrer og Byggfagforeningen avdeling 601 og Oslo Bygningsarbeiderforening avdeling 603 (Fellesforbundet) høsten 2019 om bruken av innleie i Oslo og Akershus kommer det frem at bruken av innleie er omfattende. Rundt 35 pst. av alle arbeidstakere på en byggeplass er innleide. 80 pst. av de innleide kommer fra bemanningsforetak. 

Behov for generelt forbud mot innleie fra bemanningsbyrå 

EL og IT Forbundet påpekte i høringen at det er behov for generelt et forbud mot innleie fra bemanningsbyrå. Et forbud som kun gjelder Osloregionen, kan fort føre til at problemene i byggebransjen flyttes til andre steder i Norge.

– Derfor mener vi primært at forbudet må omfatte hele landet og flere bransjern, sier forbundssekretær Jan Henrik Larsen i EL og IT Forbundet.

Forbundets representanter i høringsmøtet var Jan Henrik Larsen og kommunikasjonssjef Robert Kippe.

Les forbundets høringsnotat.

Les også om EL og ITs kampanje for faste ansettelser

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.