Ber Stortinget bevilge penger til CO2-lagring

Publisert: 19.10.17

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet, og flere næringslivs-, milø- og arbeidstakerorganisasjoner, kritiserer regjeringens forslag om å kutte støtte til karbonfang og -lagring med 90 prosent. Denne alliansen har sendt brev til Stortingets energi- og miljøkomité med oppfordring til å sikre det Norges største klimaprosjekt.
 
Alliansen består av Tekna, Bellona, EL og IT, Industri Energi, Fellesforbundet, NITO, Norsk Industri, Norsk olje og gass, NHO og LO.

Brev stilet til Stortingets energi- og miljøkomité

I forslaget til statsbudsjett for 2018 har olje- og energidepartementet foreslått å kutte støtten til prosjektet for karbonfangst og lagring (CCS) med 90 prosent, til 20 millioner kroner. Til tross for at Regjeringen gir uttrykk for at satsingen står ved lag, skaper budsjettforslaget usikkerhet som betyr at det viktigste klimaprosjektet i Norge står i fare for å stoppe opp.

Dette skjer til tross for at CO2-håndtering er ett av fem prioriterte innsatsområder i den norske klimapolitikken. Stortinget har tidligere vedtatt å be regjeringen «sikre realisering av minst ett CCS-anlegg for å bidra til at Norge når sitt nasjonale klimamål for 2020.»

CCS er i seg selv krevende, både teknologisk og bedriftsøkonomisk. For industriaktørene er det viktig at det ikke skapes ytterligere usikkerhet om rammebetingelsene og politisk gjennomføringsevne. Tidligere er 2020-målet for CCS utsatt til 2022. Med dette forslaget til statsbudsjett er datoen skjøvet ut i det blå. Det foreslåtte kuttet betyr at framdriften i prosjektet reduseres, og en reell fare for at inngåtte avtaler må termineres og norske selskapers satsing på CCS legges ned. Norge har vært et foregangsland på CCS som andre land har sett til, og norsk næringsliv står i fare for å tape konkurransekraft.

Karbonfangst og -lagring er et stort teknologiprosjekt, et viktig næringsutviklingsprosjekt, en del av det grønne skiftet og et vesentlig globalt klimatiltak. Skal vi nå de globale klimamålene kommer vi ikke utenom karbonfangst og -lagring. Det planlagte prosjektet vil kunne redusere CO2-utslippet i Norge tilsvarende 25 prosent av utslippet fra den norske bilparken. Av de 120 scenariene som FNs klimapanel trekker opp for å nå togradersmålet, er CCS inkludert i 116 av dem. I tillegg er det dobbelt viktig for Norge som en stor olje- og gassprodusent. Karbonfangst og -lagring er et viktig element i veikartet fra norsk prosessindustri.

Et CO2-lager i Nordsjøen har et potensial i seg til å bli et stort, internasjonalt prosjekt. Sokkelen har plass til hele Europas klimautslipp, eller 1000 års lagring av norske klimautslipp. Det gir oss et spesielt stort ansvar. Foreløpig fremstår dette som et nasjonalt prosjekt, uten at andre europeiske land er med. Norske myndigheter må gå i dialog med andre land om for eksempel planlegging av ytterlige infrastruktur eller forhandlinger om framtidig lagring av CO2 i Nordsjøen.

Vi ber derfor Stortinget sørge for å

  • Bevilge midler som er tilstrekkelig for full framdrift i CCS-prosjektet, slik at planlagt forprosjektering i 2018 kan gjennomføres som opprinnelig forutsatt.
  • Be regjeringen igangsette og styrke dialogen med landene på kontinentet og rundt Nordsjøen, med sikte på å inngå avtaler om infrastruktur og karbonlagring under havbunnen i Nordsjøen.
Med vennlig hilsen (sign.) 
Lise L. Randeberg, president i Tekna
Fredric Hauge, faglig leder i Bellona
Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet
Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet
Frode Alvheim, forbundsleder i Industri Energi
Stein Lier Hansen, adm. dir. Norsk Industri
Trond Markussen. President i NITO
Hans Kristian Gabrielsen, leder i LO
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm. dir. Norsk olje og gass
Kristin Skogen Lund, adm. dir. NHO

Relevante artikler

Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.