Behov for trepartssamarbeid om delingsøkonomien

- innholdet kan være utdatert

En samlet norsk arbeidstakerside mener flertallet i delingsøkonomiutvalget tar for lett på sentrale utfordringer som følger av delingsøkonomien.

YS, Unio, LO og Akademikerne har sendt et brev til statsminister Erna Solberg der de ber om et trepartssamarbeid mellom partene i arbeidslivet og regjeringen om delingsøkonomien. Mandag la det regjeringsoppnevnte delingsøkonomiutvalget fram sine anbefalinger.

– Delingsøkonomiutvalget peker på mange muligheter som følge av den teknologiske utviklingen. Flere av de mest sentrale utfordringene knyttet til delingsøkonomien er imidlertid ikke godt nok belyst av utvalget. YS, Unio, LO og Akademikerne vil understreke behovet for fornuftige reguleringer av delingsøkonomien. Dette handler om å ta vare på og videreutvikle det velorganiserte arbeidslivet og velferdssamfunnet som vi har i Norge, heter det i brevet.

Utnytt den nye teknologien – ikke la den unytte oss

Delingsøkonomien kan gi muligheter, men disse må ikke være basert på at sosiale rettigheter og sikkerhetsnett blir salderingspost. Det bekymrer hele den norske arbeidstakersiden at disse forholdene ikke tas på alvor av delingsøkonomiutvalgets flertall, mener de fire hovedorganisasjonene.

Det velorganiserte arbeidslivet som har gitt Norge de gode resultatene, utfordres av en del av disse tjenestene. Dette er ikke et teknologisk spleiselag til det beste for velferdsstaten og arbeidslivet, men noe som utfordrer velferdsstaten og det organiserte arbeidslivet.

YS, Unio, LO og Akademikerne foreslår at det nedsettes et lovutvalg som vurderer arbeidsmiljølovens begrepsapparat. Arbeidsrettslige verneregler må gjelde hvis avtalen forventer eller stiller krav om arbeidsplikt. En definisjon av arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet må avklares. Vilkårene må være like for alle som driver i en næring, enten de er tradisjonelle bedrifter eller basert på apper og nye teknologiske løsninger. Regelverket må være teknologinøytralt.

Les hele brevet.