Uttalelse om strømnettet

- innholdet kan være utdatert

I iveren etter å redusere kostnader og øke utbyttet til eierne, har flere selskaper ikke bare redusert vedlikehold og stanset nybygging, man har til og med kvittet seg med fagfolkene som skulle utføre disse oppgavene. EL & IT Forbundet har ved gjentatte anledninger advart mot denne utviklingen, uten nevneverdig gehør verken fra Stortinget eller regjering. Det er derfor med tilfredshet vi noterer oss den pågående snuoperasjonen i Statnett og nettselskaper som har ansvaret for regional- og lokalnettet.

De omfattende planene for nettforsterkning og nybygging som er under behandling, må sies å komme i 12. time. Flere rapporter har konkludert med at nettkapasiteten må forsterkes og vedlikeholdet forbedres. Drivet for å øke produksjonen av fornybar kraft har delvis blitt stanset av manglende nettkapasitet. Store forskjeller i strømpris som følge av manglende overføringskapasitet, skaper berettiget harme mot handlingslammede rikspolitikere. Flaskehalsene er nå så mange, at om man ikke umiddelbart kommer i gang med forsterkninger av sentralnettet, vil vi få flere nye prisområder, hvor forbrukerne, husholdninger og næringsvirksomhet må betale ekstra for strømmen for å unngå sammenbrudd og mørklegging av deler av landet.

I dette perspektivet er striden om linjen Sima – Samnanger urovekkende. Vi velger å forholde oss til Statnett og NVEs forståelse av kraftsituasjonen på Vestlandet, slik vi også gjør når det gjelder Midt-Norge og nordlige delen av Norge. Etter vår oppfatning har Statnett og NVE det siste tiåret snarere undervurdert enn hausset opp behovet for forsterkning av sentralnettet. EL & IT Forbundet har forståelse for at lokalbefolkningen i berørte kommuner misliker at de vil bli berørt av utbyggingen av linjen Sima – Samnanger. Vi imøteser regjeringens tilleggsutredning og forventer at myndighetene nå velger framføring og teknologi som reduserer naturinngrep og ulemper for befolkningen i berørte områder – så langt det er mulig.

EL & IT Forbundet beklager sterkt at Regjeringen ikke har kommet med en Stortingsmelding om landets kraftforsyning. Dette ville uten tvil bidratt til større forståelse for eksisterende problemer knyttet til manglende investeringer, fravær av helhetstenkning og lite framtidsrettet regulering. Det ville også bidratt til å skape en nødvendig debatt om veien videre – hvordan skal vi sikre at nettselskapene ivaretar fellesskapets interesser, hvordan skal vi forholde oss til EUs fornybardirektiv og ønskene om at norsk vannkraft skal bli svingkraft for framtidig vindkraftproduksjon i Europa. 

Mange er også opptatt av regjeringens manglende politisk håndverk og dialog med berørte parter. EL & IT Forbundet forstår denne kritikken, men kjernen i saken er om nødvendig forsterking av sentralnettet omsider skal komme i gang, eller utsettes i nye tiår.

Resultatet av en ny utsettelse av moderniseringen av strømnettet vil ramme oss alle i form av dyrere strøm, flere strømutfall, stans i utbyggingen av fornybar kraft og sentralisering av næringsaktivitet til områder hvor forsyningssituasjonen er akseptabel. Utsettelse vil også stanse eventuell elektrifisering av sokkelen. Myndighetene må prioritere forsterking av strømnettet for å sikre alle deler av landet pålitelig strømforsyning. Regjeringen må derfor sørge for at det er nødvendige ressurser og fagfolk tilgjengelig for å løse denne oppgaven. EL & IT Forbundet krever også at regjeringen legger fram en Stortingsmelding som drøfter eksisterende og framtidige utfordringer for effektiv og moderne strømforsyning i sammenheng.