Uttalelse om statsbudsjettet 2014

- innholdet kan være utdatert

Fjerning av arveavgift og redusert formuesskatt er en sjenerøs gave til regjeringspartienes støttespillere, og vil bidra til ytterligere opphopning av rikdom hos et lite mindretall. Skattelette svekker også grunnlaget for velferdsstaten.

Forlengelse av arbeidsgiverperioden ved permittering setter hele permitteringsinstituttet i fare. I stedet for permittering vil bedriftene gå direkte til oppsigelse og økt bruk av midlertidige kan også bli et resultat av dette. Dette er svært negativt for norsk arbeidsliv!
Videre vil redusert antall tiltaksplasser for personer utafor arbeidsmarkedet og innstramming av lønnsgarantiordningen rammer arbeidsledige og vil bety færre sysselsatte.

Reduserte tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling vil svekke næringsutvikling i utkantområder og øke fraflytting. Avvikling av gratis frukt og grønt for ungdomstrinnet og fjerning av kulturskoletilbud rammer barn og unge. Redusert pressestøtte og støtte til kultur betyr mer marked og mer ensretting. Økt husbankrente og lånerente for Statens Pensjonskasse betyr økte bokostnader for mange.

Det legges opp til en politikk overfor barnehager, foreldrepermisjon og organisasjonsliv som bremser likestillingen mellom kvinner og menn.

Dette er noen eksempler på at H/Frp vil føre samfunnet i en helt annen retning enn hva vi har hatt de siste åtte åra.

På plussida kommer økt lærlingtilskudd, mer til forskning og utdanning av lærere, økte midler til vei og jernbane. Men til tross for disse lyspunktene, er summen av endringene i statsbudsjettet foretatt av H/Frp-regjeringa negativ for folk flest, og peker i retning av økt skeivfordeling, økt sentralisering, mer privatisering og mindre mangfold.

Regjeringa har ikke flertall uten Venstre eller KrF, og det vil bli interessant å se om også disse partiene fullt ut støtter H/Frp-regjeringas kursomlegging.

EL & IT Forbundet er opptatt av styrket demokrati, mer sosial utjamning, økt sysselsetting og jobbtrygghet og bedre utdanning. Justeringene H/Frp-regjeringa har foretatt i statsbudsjettet viser, ikke uventet, at vi er på kollisjonskurs med regjeringa.
EL & IT Forbundet ser med bekymring på hvorledes denne retningen vil komme til uttrykk når H/Frp-regjeringa skal levere et fullstendig eget statsbudsjett for 2015.

I likhet med resten av fagbevegelsen støttet vi regjeringsalternativet som tapte valget.
Forbundet skal forsvare medlemmenes interesser og bidra til å hindre at velferdsstaten forvitrer. Samtidig skal vi bidra til en bred allianse for et regjeringsalternativ som går i samme retning som oss.

Forbundets kommentarer til statsbudsjettet 2014 (pdf).