Slik gikk det med EL og IT-sakene på LO Kongressen

Publisert: 08.06.22
(Endret: 09.06.22)
Kongressen ga gjennomslag på flere viktige områder for EL og IT Forbundet.
LO Kongressen 2022 – Foto: LO

Onsdag orienterte forbundsleder Jan Olav Andersen landsstyret i EL og IT om LO Kongressen som fant sted i forrige uke.  Her er en oversikt over hovedresultatene på noen av områdene som var viktige for EL og IT .

Pensjon

Det pensjonspolitiske vedtaket fra kongressen var hele 13 sider langt. Dokumentet problematiserer sider ved pensjonsreformen, blant annet levealdersjusteringen.

Her fikk EL og IT gjennomslag for to forslag:

  • øke minstesatsen for innbetaling av tjenestepensjon til fire prosent, i første omgang.
  • utrede hvordan pensjonen til “sliterne” kan forbedres

– Med det siste punktet er det første gang LO offisielt anerkjenner at det er behov for å gjøre tiltak for å dempe virkningen av levealderjusteringen. Vi har lenge visst at levealderjusteringen slår veldig hardt ut. Det er det to grunner til: Levealderen har økt mer enn det man la til grunn da pensjonsreformen ble innført. På den andre siden har ikke “helsealderen” økt tilsvarende, slik at muligheten til å stå lengre i arbeid er ikke lik for alle. De som ikke har denne muligheten er de såkalte sliterne, typisk folk som står i yrker med tung fysisk belastning, sier Andersen.

Bemanningsbransjen

EL og IT mener det bør innføres et nasjonalt forbud mot bemanningsbransjen.  I LOs handlingsprogram heter det at det skal jobbes for at “bemanningsbransjen i sin nåværende form avvikles”. EL og IT fikk ikke fullt gjennomslag for forslaget om å jobbe for at “bemanningsbransjen avvikles”, men i endelig vedtak heter det at LO skal jobbe for å “avvikle innleie fra bemanningsbyråer som fortrenger faste stillinger, i hele arbeidslivet.”

-Jeg må si at de formuleringene som ble vedtatt går så nært opp til våre standpunkt det er mulig å komme uten å gjenta dem fullstendig, sier Andersen.

Internasjonalt

På forrige kongress innstilte flertallet i redaksjonskomiteen på ikke å gå inn for boikott av Israel. Dette skjedde også i år, og på samme måte som da ble EL og ITs krav om boikott vedtatt mot komiteens innstilling.  Kongressens flertall støttet en internasjonal boikott av Israel. Det ble også vedtatt ei liste på 14 punkter som skal presse Israel til å følge folkeretten.

I tillegg vedtok kongressen at Norge, sammen med de andre nordiske landene, må arbeide for at NATO integrerer FN-traktaten som forbyr atomvåpen i alliansens nedrustningsstrategi, samt at Norge undertegner og ratifiserer traktaten.

-Fagbevegelsen er og skal være en fredsbevegelse, og dette vedtaket går langt utover norsk politikk på dette området – også med nåværende regjering. At vi nå opplever en krig i Europa hvor den ene parten har bruk av atomvåpen som en del av sin angrepsstrategi innebærer en svært farlig situasjon. Da er det viktig å ha organisasjoner som arbeider for nedrustning og fred, sier forbundslederen.

Energi

Flere forslagsstillere på kongressen hevdet situasjonen med høye kraftpriser i Sør-Norge krever betydelige endringer i kraftsystemet. En rekke forslag ble fremmet om å begrense norsk krafteksport med ulike tilnærminger.  Ønsket om politisk kontroll og styring gikk igjen. EL og IT Forbundets holdning har vært at man ikke skal gjøre omfattende endringer i systemet uten å gjøre skikkelige utredninger av konsekvensene først. Kongressens vedtak er i tråd med dette.

Hovedpunktene av vedtakene på dette feltet var følgende:

  • Det er en overordnet ambisjon at det sikres tilstrekkelig strøm til forbrukere og industri til forutsigbare og konkurransedyktige priser.
  • LO skal arbeide for å sikre sterk politisk styring og kontroll med utviklingen av det norske kraftsystemet.
  • LO mener Energikommisjonen må se på hvordan det norske kraftsystemet kan sikres mot energikriser, inkludert gjennom styringen og bruken av magasinkapasitet og mellomlandsforbindelser.

-I tillegg inneholder handlingsprogrammet til LO nå en formulering som sier at vannkraft og vindkraft skal likestilles når det gjelder kravene til offentlig eierskap. Det er direkte i samsvar med handlingsprogrammet til EL og IT, og det er viktig.

Olje-  og gass

Før kongressen var det mye fokus på forslag fra NTL og Handel og Kontor om å la deler av petroleumsressursene ligge urørt. Forslagene møtte som forventet motstand fra forbundene som organiserer flesteparten av arbeidstakerne i oljeindustrien og leverandørindustrien.

Arbeidet i redaksjonskomiteen gav et kompromiss som ble enstemmig vedtatt:

«Det må legges til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel med økt innslag av nye næringer som karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind og mineralutvinning. LO vil utvikle ikke avvikle sektoren. LO mener de ressursene som kan bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt.»

-Jeg er veldig glad for at vi klarte å komme fram til en enighet i redaksjonskomiteen, og jeg er glad for at den enigheten har blitt godt mottatt både i miljøbevegelsen og i de forbundene som organiserer enda flere oljearbeidere enn oss. Jeg registrerer også at Fellesforbundets leder nå varsler at det de med dette vedtaket ikke vil søke omkamper om oljeutvinning i sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja. Det innebærer en viktig endring i politikken, selv om LO-lederen har sagt at dette ikke vil gi noen endring, avslutter Andersen.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.