Landsmøteuttalelse: Støtte og styrke tillitsvalgte lokalt

Lokale tillitsvalgte er en av bærebjelkene i norsk fagbevegelse.

De er brobyggerne våre og representerer det viktige bindeleddet mellom medlemmene våre, arbeidsgiverne og forbundene. De skal representere medlemmene i store og små saker, og forhandle med arbeidsgiverne om lønns- og arbeidsvilkår. Ideelt sett får man større innflytelse på arbeidsplassen og på samfunnsutviklingen enn man ellers ville hatt, men dette er ikke virkeligheten i alle virksomheter.

Styrke partssamarbeidet


Vi har dessverre over tid sett en trend hvor det hardner til i arbeidslivet. Arbeidsgivere respekterer ikke avtaleverket i like stor grad som før. Oppgaver som tidligere ble løst i partssamarbeidet gjennom medvirkning og medbestemmelse, er mange steder tatt over av HR-funksjonen. Mange opplever også en ledelse som ikke forstår verdiene av fagforeninger og et godt samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte.
Regjeringen har varslet at ett av hovedfokusene er å føre en aktiv politikk for å styrke det organiserte arbeidslivet, og legge til rette for økt bruk av tariffavtaler. Dette mener vi er et riktig og viktig grep og som vi selvfølgelig støtter fullt ut. Men vi trenger også flere verktøy for å styrke partssamarbeidet på arbeidsplassene. Fremover står arbeidslivet overfor store omstillingsprosesser med tanke på digitalisering og det grønne skiftet. For å få til en vellykket omstilling er samarbeid og god dialog mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver nødvendig. EL og IT Forbundet krever at det settes i gang et arbeid for å styrke partssamarbeidet på arbeidsplassene nå.

Færre vil være tillitsvalgte


Oppslutningen om fagforeningenes betydning og rolle i lønnsoppgjørene er fortsatt høy, samtidig er det urovekkende at færre fagforeningsmedlemmer vil være tillitsvalgte. Over tid har man også registrert en reduksjon i andelen tillitsvalgte som opplever seg respektert av ledelsen (YS arbeidslivsbarometer 2022). Det er uakseptabelt at stadig færre tillitsvalgte føler seg respektert av ledelsen i bedrift eller virksomhet. Det er bekymringsfullt at færre vil ta på seg tillitsverv, noe som på sikt kan føre til en svekkelse av norsk fagbevegelse. EL og IT Forbundet mener årsakene må utredes og gi oss svar, slik at tiltak kan settes inn.

Økt tid til tillitsvalgtes arbeid


Til tross for at vi vet at et godt lokalt partssamarbeid bidrar til økt lønnsomhet, effektivitet og omstillingsevne, opplever mange tillitsvalgte at deres muligheter for å utøve vervet sitt er under sterkt press. Det er vanskelig for mange tillitsvalgte å få nødvendig tid, vanskelig å få fri for å delta på kurs og møter. Vanskelig å få tid til informasjonsarbeid og verving, vanskelig å få tid til å bygge sterke klubber og klubbtilhørighet blant medlemmene. EL og IT Forbundet krever at tillitsvalgte gis mulighet til å utføre den jobben de er valgt til å gjøre. Dette er et felles ansvar for partene.
EL og IT Forbundet krever styrking av Hovedavtalen mellom LO-NHO § 5-6 De tillitsvalgtes arbeidsforhold.

Støtte og styrke lokalt


Det å være tillitsvalgt kan både være givende og belastende. Det er et også et faktum at mange tillitsvalgte føler seg alene om oppgaven som tillitsvalgt på sin arbeidsplass, og til tider lever de under stort press fra både arbeidsgivere og medlemmer. Støtte og engasjement fra egne medlemmer er viktig, men også fra resten av organisasjonen.
Betydningen av sterke klubber og støtteapparat vil være avgjørende for å oppnå resultater. Tillitsvalgte trenger flere å støtte seg på. Ofte mangler det et nettverk eller støtteapparat. EL og IT Forbundet skal være en pådriver i arbeidet for støtte og styrking av lokale tillitsvalgte. Det er noe av det viktigste vi gjør for å videreutvikle forbundet.

Mobbing og trakassering som følge av sin rolle som tillitsvalgt


Mobbing og trakassering av tillitsvalgte på arbeidsplassen er uakseptabelt og forbudt gjennom lovverket, men vi registrerer allikevel at det skjer. Konsekvensene for de som utfører er få. Følgene for den utsatte er i noen tilfeller at man ikke orker å stå i det, eller at man presses ut av sitt arbeidsforhold.
Vi har foreslått et nytt kapittel 2B i arbeidsmiljøloven: Vern mot ugunstig og negativ behandling.
EL og IT Forbundet krever at tillitsvalgtes vern må styrkes og vi forventer at regjeringen styrker loven på dette området.
Under Tillitsvalgtskonferanse 2021 ble det drøftet tiltak som kan forebygge og hindre mobbing og trakassering av tillitsvalgte, og tiltak hvis det skjer. Innspillene fra konferansen er ivaretatt og det jobbes med å utvikle tiltak. Nettverk og støtteapparat er viktig i denne sammenheng. Erfaringene fra konferansen viser også at det er behov for denne type arenaer. Det at tillitsvalgte kan komme sammen for erfaringsutveksling og drøfte utfordringer de står ovenfor i hverdagen, få råd og tips og bygge nettverk. Forbundet vil prioritere å avholde denne aktiviteten fremover, så lenge behovet er der.

Skolering og kompetanseutvikling


I tillitsvalgtrollen kommer man i berøring med mange ulike og kompliserte saksområder. Kompetanseutvikling for tillitsvalgte er derfor et sentralt område for forbundet. Nye saker som klima, miljø og bærekraft og digitalisering sammen med en raskere omstillingstakt krever mer og annen kompetanse av de tillitsvalgte enn tidligere. Skolerte tillitsvalgte er avgjørende for at tariffavtalene og øvrige lover og avtaler i arbeidslivet blir overholdt, forvaltet og utviklet slik at medlemmene får hjelp i sitt arbeidsforhold.
Det nedlegges mye arbeid i å gi tillitsvalgte en faglig ballast og støtte gjennom kurs og samlinger. Vi må sikre en tillitsvalgtsopplæring med et tilbud som gjenspeiler de tillitsvalgtes behov. Opplæring av tillitsvalgte og medlemmer må tilrettelegges slik at flest mulig kan delta. For å gjennomføre nødvendig opplæring er det er viktig at vi fremover skolerer mange nok, godt kvalifiserte veiledere i alle distrikt.
For å sikre at vi utvikler en tillitsvalgtsopplæring som svarer på opplæringsbehovene tillitsvalgte og verneombud vil trenge, må det kartlegges. Dette mener vi kan gjøres best gjennom at distriktene kartlegger nåværende og fremtidig opplæringsbehov for sine tillitsvalgte og verneombud annet hvert år. Forbundet vil bidra med å utvikle egnede verktøy for å gjøre informasjonsinnhentingen enklere.

Økt status og annerkjennelse


Gjennom tillitsvalgtarbeid i praksis opparbeider tillitsvalgte seg verdifull kompetanse. Synliggjøring av denne verdifulle kompetansen, samt den nøkkelrollen tillitsvalgte har i norsk arbeidsliv, kan være et viktig tiltak for å øke status og annerkjennelse. Godkjenning og dokumentasjon av hva tillitsvalgte opparbeider seg gjennom sitt arbeid må få en formell verdi i arbeidslivet. Prosjektet «Mestertillitsvalgt – kompetansebygging gjennom tillitsvalgtarbeid i praksis» var et tiltak i forbindelse med Tillitsvalgtes år 2019. LO, i samarbeid med AOF, ønsket å vise at kompetanse ervervet gjennom arbeid som tillitsvalgt har verdi, utgjør en forskjell og kan synliggjøres.
Det har ikke tidligere blitt sett på sammenheng mellom tillitsvalgtes erverv av kompetanse og dokumentasjon av denne. EL og IT Forbundet ønsker å se nærmere på hvilke muligheter som ligger i prosjektet for våre tillitsvalgte. Vi vil undersøke hvordan det kan jobbes politisk for at tillitsvalgtes uformelle kompetanse kan formaliseres, hvis dette også skal være mål på sikt.