Kraftforsyning ute av kontroll?

- innholdet kan være utdatert

Når næringsliv og husholdninger, som nå, utsettes for sjokkpriser på kraft, truer det både arbeidsplasser og vanlige folks privatøkonomi. Dette skjer fordi politiske myndigheter lenge har forsømt oppgaven med å sikre hele landet stabil og tilstrekkelig tilgang på kraft. I stedet for politisk handling, har myndigheter lullet seg inn i en naiv forestilling om at markedet skal løse forsyningsproblemene i Norge.

Utbygging av overføringskapasitet mellom landsdelene har vært forsømt over lang tid, produsentene kan tappe ned vannmagasinene for eksport uten at det stilles krav til nasjonal beredskap, og utbyggingen av ny fornybar kraft er fortsatt på planleggingsstadiet.

Regjeringen må få fart på utbyggingen av ny fornybar kraft for å erstatte fossile energikilder innen transport, utvinning av olje og gass og forurensende gasskraftverk. Dette vil også bidra til å bedre den nasjonale forsyningssituasjonen. Etter det som har skjedd denne vinteren, må strategien med forsert utbygging av utenlandsforbindelser som sikkerhet for norske forbrukere revurderes.

Eksportert av kraft må tilpasses forsyningssituasjonen nasjonalt. Norske kraftprodusenter må ha som oppgave å bidra til å sikre rimelig og stabil tilgang til norske kraftforbrukere. Vi må unngå at vannkrafta styres ut fra behovene i et felles europeisk kraftmarked. Utbygging av ny fornybar kraft og regulering av vannmagasinene vil være viktige bidrag til å sikre nasjonal kraftoppdekning. Beslutningen om å tillate utleie av vannkraftproduksjon til private aktører kan komme til å forsterke dagens usikkerhet med hensyn til nasjonal kraftoppdekning og kraftpriser. Selv om utleie nå er tillatt, er det ikke urimelig å kreve av offentlige eiere av vannkraftproduksjon at de opprettholder kontrollen over kraftverkene.

Etter mange år med underinvesteringer i strømnettet, bygges det omsider ny kapasitet på de mest utsatte forbindelsene. Men fortsatt er tempoet for lavt til å fjerne prisforskjellene på strøm i ulike deler av landet. Regjeringen må sørge for at det blir fortgang i utbyggingen av strømnettet. Til det kreves det både strukturelle endringer, høyere investeringstakt og økt bemanning og kompetanse i nettselskapene. Det er behov for endringer med hensyn til kravene til nettselskapene og større investeringer i det nasjonale nettet. Som følge av mange års ansettelsesstopp, mangler kraftforsyningen kvalifiserte ansatte til å utføre vedlikehold og utbygging. I tillegg har enkelte nettselskaper satt i gang omfattende outsourcing av ansatte. Regjeringens manglende handlekraft med hensyn til å stanse outsourcingen av ansatte i kraftforsyningen, er ubegripelig. Om ikke denne utviklingen stanses, kan vi om få år oppleve det samme kaoset i kraftforsyningen som vi nå ser i jernbanen.

Vannkraft gjør at Norge er i en svært gunstig situasjon når det gjelder tilgang på rimelig og miljøvennlig kraft. Vi har også gunstige forhold for utbygging av store mengder vindkraft. Offentlig eierskap over vannkrafta gir et unikt utgangspunkt for å sørge for at næringsliv og befolkningen som helhet sikres pålitelig og rimelig tilgang på kraft. Det er opp til politiske myndigheter å sørge for at disse mulighetene blir realisert. Vi forventer politisk handling fra den rødgrønne regjeringen.