– Et skritt i riktig retning

- innholdet kan være utdatert

Forbundet konstaterer at det presset fagbevegelsen (LO) har lagt på regjeringen i så måte har ført fram.

Ifølge forslaget kan uføre miste deler av bostøtten og andre behovsprøvde ordninger. Forbundet ber Stortinget rette opp dette forholdet. Vår målsetting har vært at en som blir uføretrygdet i framtiden ikke skal ha dårligere ytelser enn hva som er tilfelle i dag. Forslaget fra regjeringen ivaretar dette ved at innføring av skatt på trygden kompenseres fullt ut gjennom økt brutto trygdeytelse. Det er positivt at ytelsene til unge uføre og barnetillegget også videreføres. Forbundet krever at barnetillegget videreføres også etter Brockmann-utvalgets behandling.

Muligheten til å kunne jobbe ved siden av trygd videreføres, men her må inntektsgrensen før avkortning på 1G opprettholdes og ikke 0,4G som foreslått. På den annen side er det positivt at det ikke skal være noe tak oppad for hvor mye den trygdede kan tjene og at den dramatiske avkortningen og risikoen for å miste trygderettighetene som er i dagens system foreslås fjernet.

Ved 100 prosent uføre fra den jobben arbeidstaker har hatt, kan det ikke aksepteres gradert uføretrygd.

LO-kongressen i 2009 krevde at levealdersjustering ikke skulle innføres for uføretrygdede, på den annen side konstaterte kongressen at ny lov om folketrygd også vil ha innvirkningen på uføretrygdordningen. At levealdersjusteringen ikke skal virke fra før fylte 67 år, og at den kun får 50 % utslag, er et skritt i riktig retning, men ikke godt nok.

EL & IT Forbundet er generelt sett uenig med innføring av levealdersjustering også for alderspensjon og vil jobbe for at denne fjernes når ordningen evalueres i 2018.