Vil endreArbeidsmiljøloven

- innholdet kan være utdatert

Erna Solberg og Siv Jensen har lagt fram sin politiske plattform for den nye borgerlige regjeringen.
Når det gjelder arbeidslivet er punktene regjeringa vil endre, først og fremst knyttet til arbeidsmiljøloven, arbeidstid og åpne for midlertidige ansettelser.
Den nye regjeringen vil fortsette arbeidet mot sosial dumping. De vil også evaluere tiltakene mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår som hittil er satt i verk og vurdere nye tiltak. Allmenngjøringsordningen skal videreføres.

Energi


Solberg-regjeringen vil legge til rette for en strukturendring i retning færre og mer robuste nettselskaper for å ivareta kundenes behov for en effektiv prissetting, god forsyningssikkerhet og kvalitet i tjenestene.


De vil også sikre en god balanse mellom utbygging av ny kraftproduksjon og nye mellomlandsforbindelser, og endre energiloven slik at også andre aktører enn Statnett skal kunne eie og drive disse forbindelsene. Samfunnshensyn ivaretas gjennom konsesjonsbehandlingen.


De blåblå vil fjerne kompetanseforskriftens bemanningskrav for kraftproduksjon og nettselskap, og erstatte denne med generelle kvalitets- og sikkerhetskrav.

Sykelønn


Når det gjelder sykelønn lover de i den ene setningen å videreføre dagens sykelønnsordning, mens de i neste punkt legger føringer for den nye IA-avtalen, og de vil også innføre normerte sykemeldingsperioder og at ingen kan sykemeldes lenger enn seks måneder av sin egen fastlege.
Les hele regeringserklæringen her.